Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttranden

Remissyttrande Jordbruksverkets föreskrifter om djurskydd för grisar 

Jordbruksverket utarbetade hösten 2017 förslag till reviderade regler om djurskydd för grisar. Bakgrunden var en pilotstudie utförd av grisnäringen, som angav att en sänkning av avvänjningsåldern för smågrisar kunde vara ett sätt att höja produktiviteten…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande ang Konsekvensutredning om ändringar djurskydds- och djurhälsopersonalsföreskrifte

Konsekvensutredning för ett fåtal mindre ändringar i Jordbruksverkets djurskydds- och djurhälsopersonalsföreskrifter. Vi Konsumenter har inget att invända mot Jordbruksverkets förslag.

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande Livsmedelsverkets reviderade råd ”Bra måltider på sjukhus”

Livsmedelsverket har omarbetat sina råd för mat inom sjukvården, som ska tjäna som grund för måltidsplaneringen. Vi konsumenter (VK) som i sin verksamhet prioriterar hållbar konsumtion och som också engagerat sig i kriterier för offentlig…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande Jordbruksverkets föreskrifter om vaccination mot mjältbrand 2020

Bilagan innehåller kompletterande bestämmelser till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar. Om nämnda föreskrifter innehåller bestämmelser som avviker från det som anges i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande KRAV:s remissförslag om övernattning slakteri

Föreningen Vi Konsumenter (VK) har ombetts avge synpunkter på KRAV:s förslag till regler för KRAV-godkända djur vid övernattning på slakteri inför slakt. Frågeställningen har processats länge. Vi Konsumenter deltog i en workshop i maj 2016.

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Gör om och gör bättre Jordbruksverket

Vi Konsumenter har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till nya djurskyddsföreskrifter för lantbrukets djur. Den tidigare föreskriften L 100 har delats upp på djurslag och samtidigt passade verket på att införa en del ändringar i…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande Jordbruksverkets förslag till nya råd och dialoggrupper

Jordbruksverket har sett över sina former för samråd och dialog med berörda intressenter i samhället. Föreningen Vi Konsumenter (VK) har beretts tillfälle att avge synpunkter på Jordbruksverkets förslag. VK har tidigare deltagit i Jordbruksverkets djurskyddsråd…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Vi Konsumenters yttrande över Konkurrenskraftutredningen SOU 2015:15

Slutbetänkande av Konkurrenskraftutredningen, SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks –och trädgårdsnäring Föreningen Vi Konsumenter (VK) representerar aktiva och engagerade konsumenter. Föreningen har sedan flera år prioriterat aktiviteter inom området hållbar…

Läs mer

Remissyttrande om villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproduktionen

Föreningen Vi Konsumenter (VK) har sedan flera år prioriterat frågor kring antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. VK representerar också Sveriges Konsumenter i STRAMA VL:s referensgrupp. Förra regeringen gav Jordbruksverket i uppdrag att möjliggöra villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproduktionen…

Läs mer

Förslag till yttrande över Konkurrenskraftutredningen

Styrelsen har utformat ett förslag till yttrande och välkomnar synpunkter. Remisstiden går ut den 21 juni. Synpunkter senast 15 juni till Gunnela Ståhle på gunnela.stahle@vikonsumenter.org.  

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande