Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttranden

Gör om och gör bättre Jordbruksverket

Vi Konsumenter har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till nya djurskyddsföreskrifter för lantbrukets djur. Den tidigare föreskriften L 100 har delats upp på djurslag och samtidigt passade verket på att införa en del ändringar i…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande Jordbruksverkets förslag till nya råd och dialoggrupper

Jordbruksverket har sett över sina former för samråd och dialog med berörda intressenter i samhället. Föreningen Vi Konsumenter (VK) har beretts tillfälle att avge synpunkter på Jordbruksverkets förslag. VK har tidigare deltagit i Jordbruksverkets djurskyddsråd…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Vi Konsumenters yttrande över Konkurrenskraftutredningen SOU 2015:15

Slutbetänkande av Konkurrenskraftutredningen, SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks –och trädgårdsnäring Föreningen Vi Konsumenter (VK) representerar aktiva och engagerade konsumenter. Föreningen har sedan flera år prioriterat aktiviteter inom området hållbar…

Läs mer

Remissyttrande om villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproduktionen

Föreningen Vi Konsumenter (VK) har sedan flera år prioriterat frågor kring antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. VK representerar också Sveriges Konsumenter i STRAMA VL:s referensgrupp. Förra regeringen gav Jordbruksverket i uppdrag att möjliggöra villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproduktionen…

Läs mer

Förslag till yttrande över Konkurrenskraftutredningen

Styrelsen har utformat ett förslag till yttrande och välkomnar synpunkter. Remisstiden går ut den 21 juni. Synpunkter senast 15 juni till Gunnela Ståhle på gunnela.stahle@vikonsumenter.org.  

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till handlingsplan mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner, Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Socialstyrelsen har i samverkan med Jordbruksverket och i samarbete med ett antal berörda myndigheter utformat en tvärsektoriell handlingsplan. Planen omfattar sex målområden och kompletteras med en kommunikationsstrategi,…

Läs mer

Vi Konsumenters värderingar kring livsmedel

Vi Konsumenters värderingar kring livsmedel Antagna av styrelsen 2013 Bakgrund. Livsmedel är viktiga produkter som berör alla konsumenter varje dag. Livsmedel – är medel för att upprätthålla livet och som vi tillför vår kropp. Kostens sammansättning…

Läs mer

Remissyttrande Livsmedelsstrategi

  2014-09-03   Till: Styrelsen för Sveriges Konsumenter     Förslag till livsmedelsstrategi Föreningen Vi Konsumenter (VK) anser att det är mycket positivt att Sveriges Konsumenter format ett förslag till livmedelsstrategi. VK motionerade i frågan…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Beteskravets effekter på lönsamheten i mjölkföretagen 2014:16

Synpunkter på Jordbruksverkets rapport: Beteskravets effekter på lönsamheten i mjölkföretagen 2014:16     2014-08-21 Jordbruksverket att: Marie Törnquist     Synpunkter på Jordbruksverkets rapport: Beteskravets effekter på lönsamheten i mjölkföretagen 2014:16 Föreningen Vi Konsumenter (VK)…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Ursprungsmärkning av kött

Kommissionen utarbetar en genomförandeakt för tillämpning av  ursprungsmärkning av kött i anslutning till förordningen om information till konsumenterna 1169/2011. Föreningen Vi Konsumenter (VK) som har engagerat sig i frågor kring konsumentinformation och djurskydd vill framföra…

Läs mer