Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Gör om och gör bättre Jordbruksverket

fredag 16 juni 2017

Vi Konsumenter har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till nya djurskyddsföreskrifter för lantbrukets djur. Den tidigare föreskriften L 100 har delats upp på djurslag och samtidigt passade verket på att införa en del ändringar i föreskrifterna för gris och fjäderfä. VK , som inte var remissinstans, har kritiserat den korta remisstiden. Vi anser att verket bör dra tillbaka sitt förslag och låta det av regeringen beslutade vetenskapliga rådet göra en översyn. Det saknas vetenskapligt underlag för ändringar i grisföreskrifterna. Dessutom bedöms förslaget försämra djurskyddet, vilket är emot regeringens ambition att behålla det svensk djurskyddet på en hög nivå.  Yttrandet finns i bilaga

Ladda ner bifogat remissyttrande