Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttranden

Remissyttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter om livsmedelsinformation

Regeringen gav i juli 2019 Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsinformation för kött som serveras på restauranger och i andra storhushåll. Livsmedelsverket har nu tagit fram…

Läs mer

Remissyttrande ang krav på att hålla djur lösgående

Krav på att hålla djur lösgående – konsekvenser, övergångsbestämmelser och andra incitament än lagstiftning (rapport 2019:17) VK anser om rapporten att:  Det krävs lösgående djur för att uppfylla djurskyddslagens (SOU 2018:1192) kap 2, 1 §…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande ang en samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)

Vi Konsumenter (VK) har beretts möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets förslag till djurhälsoreglering. VK har aktivt deltagit i debatten kring hur Sverige även fortsättningen ska kunna skydda svensk djurhållning från allvarliga smittsamma djurssjukdomar genom…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissvar ang Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd…

Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa Vi Konsumenter (VK) har beretts möjlighet att yttra sig över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter i…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande ang förslag till timplaner för grundskolan

Vi Konsumenter har alltid sett en förstärkt konsumentutbildning i grund- och gymnasieskolan som en konsumentpolitiskt avgörande åtgärd. VK har tillsammans med medlemsorganisationer i Sveriges Konsumenter 2018 i ”En stark och hållbar konsumentpolitik” formulerat ett krav…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande Jordbruksverkets föreskrifter om djurskydd för grisar 

Jordbruksverket utarbetade hösten 2017 förslag till reviderade regler om djurskydd för grisar. Bakgrunden var en pilotstudie utförd av grisnäringen, som angav att en sänkning av avvänjningsåldern för smågrisar kunde vara ett sätt att höja produktiviteten…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande ang Konsekvensutredning om ändringar djurskydds- och djurhälsopersonalsföreskrifte

Konsekvensutredning för ett fåtal mindre ändringar i Jordbruksverkets djurskydds- och djurhälsopersonalsföreskrifter. Vi Konsumenter har inget att invända mot Jordbruksverkets förslag.

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande Livsmedelsverkets reviderade råd ”Bra måltider på sjukhus”

Livsmedelsverket har omarbetat sina råd för mat inom sjukvården, som ska tjäna som grund för måltidsplaneringen. Vi konsumenter (VK) som i sin verksamhet prioriterar hållbar konsumtion och som också engagerat sig i kriterier för offentlig…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande Jordbruksverkets föreskrifter om vaccination mot mjältbrand 2020

Bilagan innehåller kompletterande bestämmelser till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar. Om nämnda föreskrifter innehåller bestämmelser som avviker från det som anges i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande KRAV:s remissförslag om övernattning slakteri

Föreningen Vi Konsumenter (VK) har ombetts avge synpunkter på KRAV:s förslag till regler för KRAV-godkända djur vid övernattning på slakteri inför slakt. Frågeställningen har processats länge. Vi Konsumenter deltog i en workshop i maj 2016.

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande