Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande: Bättre förutsättningar inom djurens hälso- sjukvård

torsdag 30 mars 2023

2023-03-30

Remissyttrande SOU 2022:58
Bättre förutsättningar inom djurens hälso- sjukvård

Föreningen Vi Konsumenter (VK) har beretts tillfälle och sätter stort värde i att yttra sig över betänkandet: Bättre förutsättningar inom djurens hälso- sjukvård. Utredningen är omfattande och ambitiös och har gjort en bred kartläggning över nuläget.

VK har sedan många år engagerat sig i djurskyddsfrågor och antibiotikaresistens, som har bäring på utredningens ansats. En fungerande veterinär hälso- och sjukvård är en förutsättning för en djurhållning enligt djurskyddslagens ambitioner att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Tillgången till kompetent djurshälsopersonal är också en förutsättning för att minska risken för ökad antibiotikaresistens.

VK uppfattar veterinärsituationen som klart oroande. VK vill som generell synpunkt framföra att staten även fortsättningsvis måste ha ett övergripande ansvar för en fungerande veterinärvård genom distriktsveterinär-organisationen men också tillgången till veterinärer inom den privata sektorn. Det gäller inte bara lantbrukets djur utan också sällskapsdjur med hänvisning till djurskyddet och ambitioner att minska risken för antibiotikaresistens. Detta är inte minst angeläget med tanke på en ökad sårbarhet och tänkbara framtida hot mot det svenska djurhälsoläget. Smittskyddsläget har försämrats med utbrott av allvarliga djursjukdomar som fågelinfluensa, New Castle Disease och salmonella. Stora djurbesättningar ökar sårbarheten och behovet av tillräckliga veterinära resurser. Från djurskyddssynpunkt är det klart oroande med brist på djurhälsopersonal och VK ifrågasätter distriktsveterinärernas nedsatta arbetstider.

En anpassad veterinär service
Utredningen tydliggör statens ansvar för smittskyddet och därmed Jordbruksverkets övergripande ansvar för att säkerställa tillgången till veterinärer.
Ett anpassat statligt ansvar. Behov av distriktsveterinärernas verksamhet
Det är rimligt att dimensionen på distriktsveterinärorganisationen anpassas till ändrade marknadsförutsättningar med en ökad sällskapsdjursjukvård. Men det är viktigt att tydliggöra Jordbruksverkets ansvar för veterinär service dygnet runt av djurskyddskäl.
VK ser med stor oro på att distriktsveterinärverksamheten begränsas till 06.00 – 23.00. En digital tjänst kan vara ett bra komplement, men som utredningen säger måste modellen noggrant utvärderas.

Det är rimligt att marknadsanalyser kan vara vägledande för dimensionen av distriktveterinärorganisationens service och villkoren för distriktveterinära tjänster kan behöva ett förtydligande.Ökad reglering av yrken
Det är rimligt att med utgångspunkt från djurägarnas behov, att tydliggöra kompetenskrav för respektive kategori av djurhälsopersonal. Detta gäller också skyddade yrkestitlar inom human hälso- och sjukvård. VK stöder skydd för yrkestiteln hovslagare och möjligheten att också ge djurvårdare ett godkännande från Jordbruksverket.Mer djurhälsopersonal
VK stöder utredningens analys att det finns en betydande brist på såväl veterinärer som annan djurhälsopersonal. Detta är hot mot såväl djurskyddet som skyddet mot allvarliga djursjukdomar. VK stöder utredarens uppfattning att de ökningar av utbildningen av såväl veterinärer som djursjukskötare inte räcker för att fylla behovet. Distansutbildning kan medverka till ett ökat antal djursjukskötare. Sedan länge har utländska veterinärer bidragit till en förstärkning av den svenska veterinärmarknaden. Vägar för att underlätta för veterinärer från tredje land kan bidra till en förstärkning. Men VK vill dock understryka kravet på kunskapsprov. Erfarenheter visar att det inte sällan skiljer sig mellan veterinärer utbildade i de nordiska länderna och andra länder när det gäller värderingar kring djurskydd och läkemedelsförskrivning. Det är av stor vikt att den restriktiva förskrivningen av antibiotika till alla djur fortsatt måste gälla. Signaler från marknaden och fall av överförskrivning av läkemedel oroar.Konsumenternas möjlighet att jämföra kostnader
VK stöder utredningens ambitioner att kunna jämföra priser för hälso- och sjukvård på djur samt försäkringsvillkor och kostnader för djurförsäkringar. Marknaden bedöms som svår att överblicka. En branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och stora privata vårdgivare skulle kunna vara en möjlighet att förbättra läget för konsumenterna.Konsekvenser för djurskyddet
VK känner oro över att bristen på djurhälsopersonal allvarligt drabbar djurskyddet. Att införa verksamhetstillsyn är positivt men hjälper inte i den bristsituation som nu gäller. Inte minst gäller det lantbrukets djur, där utredningen vill införa begränsningar för distriktsveterinärernas jourtid till 6.00 – 23.00. VK förväntar sig att Jordbruksverket som ansvarar för att landet har en heltäckande veterinär service i hela landet och till alla djur.

Med vänlig hälsning

Vi Konsumenter
Gunnela Ståhle ordförande