Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande: Friska djur behöver inte antibiotika

måndag 20 februari 2023
Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle har utfört ett digert arbete i sammanställandet av detta remissyttrande. Utredningen är mycket omfattande och vi har därför valt att lägga ut sammanfattningsdelen. Här är en länk till det fullständiga remissyttrandet.

 

Remissyttrande SOU 2022:43
Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan

VK har sedan över tio år prioriterat frågan kring antibiotikaresistens och också på olika sätt agerat i frågan. Ordföranden Gunnela Ståhle verkade sedan början av 80-talet fram till 2004 på uppdrag av LRF med att införa förbud inom Sverige och EU mot inblandning av antibiotika i foder för att öka tillväxten.   Utredningen är omfattande och ambitiös och har gjort en bred kartläggning över nuläget och  möjligheter att internationellt påverka i den viktiga frågan kring att minska spridningen av antibiotikaresistens i djurhållningen. Inriktningen har varit att se möjligheter som idag inte utnyttjas.

Sammanfattning

Vi Konsumenter anser
– att det är viktigt att inse att arbetet med att påverka användningen av antibiotika i djurhållningen globalt kräver uthållighet, engagemang, kompetensuppbyggnad, samverkan  och tillräckliga resurser. Sverige har kunskaper att tillföra, men prioritering och resursförstärkning är nödvändig.
– att staten bör säkerställa att tillräckliga medel ställs till förfogande. Inte minst gäller detta bidrag till sekundering, för att kunna delta i arbetet inom EU och andra internationella organisationer, kompetensuppbyggnad och näringens och civilsamhällets medverkan.
– att utredningen har underskattat konsumentopinionens möjlighet att påverka regelverk och upphandlingskriterier.
– att trovärdighet för den svenska modellen bygger på det finns tydliga fakta kring det svenska antibiotikaresistensläget exempelvis MRSA hos gris.