Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande Jordbruksverkets föreskrifter om vaccination mot mjältbrand 2020

torsdag 9 januari 2020

Bilagan innehåller kompletterande bestämmelser till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar. Om nämnda föreskrifter innehåller bestämmelser som avviker från det som anges i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den här författningen. VK har yttrat sig i ärendet.

Ladda ner bifogat remissyttrande