Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande om villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproduktionen

söndag 14 juni 2015

Föreningen Vi Konsumenter (VK) har sedan flera år prioriterat frågor kring antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. VK representerar också Sveriges Konsumenter i STRAMA VL:s referensgrupp. Förra regeringen gav Jordbruksverket i uppdrag att möjliggöra villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproduktionen (ViLA). Syftet var att förenkla och utveckla företagens arbete. Stundtals framförs i debatten att villkorad läkemedelsanvändning skulle vara ett sätt att sänka kostnaderna i mjölkproduktionen. Att utöka möjligheten för djurhållare att behandla sina egna djur är en känslig och kritisk fråga. Den berör förtroendet för en viktig basråvara och förutsättningarna för att Sverige även i fortsättningen ska kunna ha en låg antibiotikaanvändning till svenska djur.  VK vill därför särskilt betona att ViLA ska ses som en möjlighet att förstärka det förebyggande djurhälsoarbetet i mjölkbesättningarna och inte som en kostnadsbegränsande åtgärd. Att djurägaren kan sätta in en snabb behandling är en djurskyddsåtgärd och ViLA kan ge goda möjligheter för kontinuerlig veterinär insyn och ökade insatser för profylax. VK har också tagit del av den enkätundersökning till veterinärerna (SVT, nr 6, 2015) som pekar på betydelsen av bakteriologisk diagnostik vid behandling av klinisk mastit. VK anser att det kan finnas skäl att i sammanhanget se över villkorad läkemedelsbehandling till andra djurslag.

För att stödja förslaget krävs att regelverket tydligt fastställer ansvaret för djurhållaren och den förskrivande veterinären. Den ansvarige veterinären måste kunna få en överblick över den villkorade läkemedelsanvändningen och myndigheterna måste kunna utöva en effektiv tillsyn av verksamheten. Läkemedelsanvändningen måste därmed vara transparent och ge goda möjligheter för tillsyn. Det måste finnas implementerade och validerade system för registreringar av behandlingar innan villkorad läkemedelsanvändning tillåts i mjölkkobesättningar. Detta har varit en angelägen fråga sedan länge, som måste finna sin lösning. LRF gjorde redan 1994 en framställan till regeringen om att förskrivning av antibiotika skulle övervakas och redovisas fullt ut per djurslag. Tillsyn och egenkontroll av förskrivning av antibiotika måste förbättras genom att statistiken kan redovisas per län, för enskilda besättningar och för arbetsplatser och förskrivare. VK bekymrar sig över de signaler som framförs av Veterinärer i Sverige som hävdar att sjukdomsjournaler skulle vara veterinärernas egendom, vilket strider mot gällande föreskrifter om veterinärernas rapporteringsskyldighet.