Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttranden

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till handlingsplan mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner, Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Socialstyrelsen har i samverkan med Jordbruksverket och i samarbete med ett antal berörda myndigheter utformat en tvärsektoriell handlingsplan. Planen omfattar sex målområden och kompletteras med en kommunikationsstrategi,…

Läs mer

Vi Konsumenters värderingar kring livsmedel

Vi Konsumenters värderingar kring livsmedel Antagna av styrelsen 2013 Bakgrund. Livsmedel är viktiga produkter som berör alla konsumenter varje dag. Livsmedel – är medel för att upprätthålla livet och som vi tillför vår kropp. Kostens sammansättning…

Läs mer

Remissyttrande Livsmedelsstrategi

  2014-09-03   Till: Styrelsen för Sveriges Konsumenter     Förslag till livsmedelsstrategi Föreningen Vi Konsumenter (VK) anser att det är mycket positivt att Sveriges Konsumenter format ett förslag till livmedelsstrategi. VK motionerade i frågan…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Beteskravets effekter på lönsamheten i mjölkföretagen 2014:16

Synpunkter på Jordbruksverkets rapport: Beteskravets effekter på lönsamheten i mjölkföretagen 2014:16     2014-08-21 Jordbruksverket att: Marie Törnquist     Synpunkter på Jordbruksverkets rapport: Beteskravets effekter på lönsamheten i mjölkföretagen 2014:16 Föreningen Vi Konsumenter (VK)…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Ursprungsmärkning av kött

Kommissionen utarbetar en genomförandeakt för tillämpning av  ursprungsmärkning av kött i anslutning till förordningen om information till konsumenterna 1169/2011. Föreningen Vi Konsumenter (VK) som har engagerat sig i frågor kring konsumentinformation och djurskydd vill framföra…

Läs mer

Remissyttrande över EU:s förslag till djurhälsoförordning

  Förslaget om ny djurhälsoförordning är en del av ett stort paket från DG SANCO. Förordningen om offentlig kontroll (9464/13 COM (2013 265) omfattar kontroll och annan offentlig verksamhet inom ett stort antal områden som…

Läs mer

Betänkande om utredningen om framtidens stöd till Konsumenter.

En särskild utredare har sett över befintligt stöd till konsumenterna samt gett förslag över hur detta bör organiseras för att bli mer ändamålsenligt, effektivt och likvärdigt för alla konsumenter i landet. Föreningen Vi Konsumenter (VK)…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter om förebyggande åtgärder avseende hygien m. m.

Jordbruksverket har med syfte att motverka spridning av zoonoser och då framför allt multiresistenta MRSA föreslagit ändringar i gällande föreskrift K112. Föreningen Vi Konsumenter (VK) har beretts tillfälle att avge synpunkter på Jordbruksverkets förslag. VK…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande över EU:s djurskyddsstrategi Dnr 31- 1381/12

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till EU- strategi för djurskydd och djurvälfärd 2012 – 2015. Jordbruksverket har berett Jordbruksverkets djurskyddsråds ledamöter möjlighet att yttra sig i över förslaget. Sveriges Konsumenter som är representerade i…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande