Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Ursprungsmärkning av kött

lördag 21 september 2013

Kommissionen utarbetar en genomförandeakt för tillämpning av  ursprungsmärkning av kött i anslutning till förordningen om information till konsumenterna 1169/2011. Föreningen Vi Konsumenter (VK) som har engagerat sig i frågor kring konsumentinformation och djurskydd vill framföra sina synpunkter på Kommissionens förslag. VK anser att ursprungsmärkning har många dimensioner och att djurskyddsaspekten måste inkluderas och att djurskyddsorganisationer också bör ges möjlighet att avge synpunkter.

VK har välkomnat att informationsförordningen har inkluderat krav på att ursprungsmärka fler köttslag. Frågan har inte blivit mindre aktuell kring hästköttskandalen och krav på ökad spårbarhet.

VK vill ha en ursprungsmärkning enligt alternativ tre, ursprungsmärkning ska omfatta fött (kläckt), uppfött och slaktat, d v s det som idag gäller för nötkött. Av djurskyddsskäl vill många konsumenter veta om djuret har transporterats mellan medlemsländer under sin uppväxt. Informationen är angelägen så länge lagstiftningen kring djurskydd skiljer sig mellan medlemsländer. Djurtransporter är också en fråga som engagerar och berör många konsumenter och det är inte bara transporter till slakt som är angeläget att få kännedom om. Transport av kalvar från stora delar av EU till vissa kalvproducerande länder, handel av smågrisar långa sträckor är angelägna djurskyddsfrågor. Spårbarhetsaspekten är också viktig från livsmedelsäkerhetsynpunkt då smittor kan spridas genom flera led genom handel med djur. Många svenska konsumentstudier har visat att en majoritet av svenska konsumenter prioriterar ursprungsmärkning av animaliska livsmedel. Många företag tillämpar idag också ursprungsmärkning enligt modellen fött (kläckt), uppfött och slaktat på många köttslag på frivillig väg, vilket också rekommenderats av Livsmedelsverket. VK förväntar sig att Sverige från konsumentsynpunkt driver denna fråga kring fullödig ursprungsmärkning.