Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Förslag till yttrande över Konkurrenskraftutredningen

fredag 5 juni 2015

Styrelsen har utformat ett förslag till yttrande och välkomnar synpunkter. Remisstiden går ut den 21 juni.

Synpunkter senast 15 juni till Gunnela Ståhle på gunnela.stahle@vikonsumenter.org.

 

Ladda ner bifogat remissyttrande