Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Debattartikel i SvD: Ta inte bort kornas rätt till bete

onsdag 3 mars 2021

Sverige har ett unikt krav i djurskyddslagstiftningen som säger att mjölkkor ska hållas på bete sommartid. Och det kräver också konsumenterna. YouGov genomförde i slutet av februari en konsumentstudie – på uppdrag av nedanstående organisationer – som än en gång väldigt tydligt visar att svenska konsumenter anser att djurvälfärd är viktigt vid val av mat. Läs här YouGovs undersökning som ligger till grund för denna artikel.

Man vill att kor ska få komma ut på bete.  Att djuren får vistas ute är mycket viktigt eller viktigt för 72 % av 1000 tillfrågade. Det stämmer väl med en konsumentstudie från Svenskt Kött 2020, där 73 % av de tillfrågade ansåg att god djurhållning innebar utevistelse för djuren. I YouGovs undersökning tycker 82 % att det är viktigt djuren behandlas väl. Man är klar över och anser att det är viktigt att djuren behandlas bättre i Sverige än i många andra länder. Än viktigare är att det används mindre antibiotika i Sverige.  De tillfrågade representerar alla åldrar från 18 år och uppåt och hela Sverige.

Förtroendet för svensk mat och svenska bönder är högt. På frågan om man är beredd att betala mer för svenskt ursprung och att djuren behandlats bättre än i andra länder, svarar 49 % definitivt ja. Om svenska djur behandlas som i andra länder faller ja-sägarna till 11 %. Om man vet att djuren gått ute oberoende av ursprung, svarar 29 % definitivt ja till att betala mer. Det innebär att det inte räcker med svenskt ursprung för att svenska konsumenter ska vilja betala mer. Det krävs också ett starkt svenskt djurskydd. De borde vara en tankeställare för de som driver att Sverige bör sänka sin djurskyddslagstiftning till EU:s nivå.

Den nya djurskyddslagen som trädde i kraft 1 april 2019 säger att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende). Detta ifrågasätts av Lantbrukarnas Riksförbund, som vid sin stämma i oktober förra året beslutade att verka för att ändra djurskyddslagstiftningen. Kor som vistas lösa inomhus, ska undantas från rätten till bete sommartid anser LRF.

Samtidigt finns ett starkt forskningsstöd för att kor vill och behöver komma ut och beta och för att djurhälsan förbättras under betet. Det svenska beteskravet är ett av svenska mejeriprodukters starkaste mervärde. Mejeriföretagen använder också ofta bilder på betande kor i sin marknadsföring. Konsumentstudien bekräftar betesrättens värde och konsumenternas vilja att betala mer.   Men rätten till bete bör inte begränsas till kor i mjölkproduktionen, utan alla nötkreatur bör ges den rätten. Detta vill också konsumenterna. Det är en fråga som lyfts av flera intressenter när det gäller att vårda våra naturbetesmarker och den biologiska mångfalden. Konkurrenskraft är inte bara låga kostnader utan handlar också om att bygga förtroende och mervärden i sin produkt. Svenska mjölkbönder och mejeriföretag tar en stor risk om man avvecklar sitt starkaste mervärde, betesrätten för kor och bidrar till sämre djurskydd i strid mot konsumenternas tydliga krav.

Gunnela Ståhle
ordförande Vi Konsumenter,
Roger Pettersson
generalsekreterare World Animal Production
Åsa Hagelstedt
generalsekreterare Djurskyddet Sverige
Johan Beck-Friis
generalsekreterare Svenska Djurskyddsföreningen
Camilla Bergvall
förbundsordförande Djurens Rätt
Katarina Lingehag Ekholm
ordförande Compassion in World Farming Sweden

 

Kontaktperson:  Gunnela Ståhle, Vi konsumenter tel 070-561 3621
gunnela.stahle@vikonsumenter.org

Denna text publiceras i Svenska Dagbladet den 3 mars 2021. Läs artikeln i SvD