Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande ang en samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)

torsdag 25 februari 2021

Vi Konsumenter (VK) har beretts möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets förslag till djurhälsoreglering. VK har aktivt deltagit i debatten kring hur Sverige även fortsättningen ska kunna skydda svensk djurhållning från allvarliga smittsamma djurssjukdomar genom införsel av djur och förhindra spridning av smitta.

Ladda ner bifogat remissyttrande