Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Djurskyddet förklarar krig mot Jordbruksverket

fredag 8 september 2017

Det har uppstått en engagerad debatt kring Jordbruksverkets förslag att sänka avvänjningsåldern för smågrisar i reviderade djurskyddsföreskrifter. Stark kritik har framförts mot bristande vetenskapligt underlag och att verket i all hast har drivit igenom ändrade föreskrifter och inte inväntat regeringens beslut att inrätta ett vetenskapligt råd. kring djurskyddsfrågor. Jordbruksverket har också haft väldigt bråttom med att skicka förslaget till EU för notifiering. Läs gärna mer på www.gunnela.nu.

Vi konsumenter yttrade sig över Jordbruksverkets förslag och avslog förslaget att avvänja svenska smågrisar en vecka tidigare (se remissyttranden).  Jordbruksverket har en lång lista över remissinstanser (konsumentorganisationer saknas), men att ge en månad för att besvara remissen är respektlöst. Framför allt SLU har klagat på att det inte getts möjlighet att leta fram vetenskapligt underlag. Men inte bara den begränsade remisstiden är anmärkningsvärd. Jordbruksverket har kört över en majoritet av remissinstanserna med sitt förslag till ändrade föreskrifter. Bland de remissinstanser som avstyrkt förslaget till sänkt avvänjningsålder för smågrisar finns samtliga djurskyddsorganisationer, Veterinärförbundet, Livsmedelsverket, alla länsstyrelser utom två, djurskyddsinspektörernas förening och Vi Konsumenter.
Nu startar Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt namninsamlingar för att överlämna till Näringsdepartementet och Jordbruksverket. Skriv gärna under www.djurskyddet.se

Ladda ner bifogat dokument