Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Tillväxten av svensk livsmedelsproduktion ska möta relevanta miljömål och konsumenternas efterfrågan?

måndag 30 januari 2017

Det var en del av budskapet som betonades av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i hans presentation av regeringens proposition kring livsmedelsstrategin på en pressmöte i Rosenbad. I det strategiska dokumentet står också att det är konsumenternas efterfrågan som ska styra den ökande konsumtionen. Men det var frågeställningar som helt försvann i lantbruksnäringens kommentarer till landsbygdsministerns presentation. Regeringen hade valt att låta LRF, Lantmännen och KF kommentera regeringens livsmedelsstrategi. Man kan med rätt ställa sig frågande till valet av kommentatorer och hur detta ska tolkas. Var fanns konsumenterna som i slutändan ska konsumera maten och främja ökad tillväxt. På plats på pressträffen fanns Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Djurskyddet. Dessa varken presenterades eller fick möjligheten att komma till tals. Helena Jonsson, LRF fokuserade på nej till ytterligare skatter, d v s kilometerskatt, instruktion till myndigheterna och lyfter kravet på kompensation för svensk särlagstiftning. Man undrar oroligt vilken press hon förväntar sig ska ställas på Jordbruksverket. Alarik Sandrup, Lantmännen talade mycket om en negativ handelsbalans och fällde den anmärkningsvärda kommentaren att Sverige bör harmonisera sina regler till länder vi konkurrerar med. Vi förväntar oss att Bucht håller sitt löfte att inte sänka det svenska djurskyddet till EU:s nivå. En sänkning av djurskyddet  kommer inte öka efterfrågan på svenska livsmedel.  Och varför fick KF representera dagligvaruhandeln. Tommy Ohlström betonade att bönderna måste få betalt för sina mervärden, vilket självklart är viktigt. Men då gäller att dessa också kommunicerar mervärdena. Han talade om fungerande livsmedelsmärkning. Om man politiskt var överens om de övergripande målen och tillhörande strategiska områden, är man bevisligen inte överens om förslagen i regeringens proposition. Då skulle ju alla politiska partier ha stått på podiet liksom man gjorde när det gällde landsbygdsprogrammet. ”Livsmedelskedjan är inget särintresse!” sa Sven-Erik Bucht. Och det är väl magstarkt att hävda att det som vi stoppar i kroppen tre gånger om dagen, skulle vara ett särintresse. Regeringens handlingsplan ska presenteras den 7 februari. Vi ser med spänning fram mot denna. Det kommer krävas mycket fortsatt opinionsarbete för oss som representerar konsumenter, ekosystemen, miljön och djuren.

Ladda ner bifogat dokument