Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vad tycker medlemmarna i VK om verksamheten?

tisdag 3 januari 2017

Styrelsen gläder sig över att enkäten till våra medlemmar visar på stöd för våra prioriteringar och att medlemmarna tycker att vi når ut med vårt budskap. 75% har gett betyg mellan 7 och 10 poäng för dagens prioriteringar och 60% anser att vi når ut med vårt budskap. Vi tackar också för alla konstruktiva förslag på hur vi kan bli bättre. Dessutom ger enkäten fortsatt stöd till att prioritera hållbar produktion och konsumtion av mat, miljö, klimat, djurskydd och antibiotikaresistens. Medlemmarna tycker också att vi ska satsa på åtgärder för att motverka oseriösa försäljningsmetoder. På frågan om våra medlemmarna vill engagera sig i föreningens arbete, svarade 80% av de svarande ansåg att det räcker med att vara stödjande medlemmar.
På årsmötet den 20 april 2016 gav årsmötet stöd till styrelsens förslag att genomföra en enkät till medlemmarna med utvärdering av verksamheten och förslag till förbättringar. Enkäten genom fördes i oktober. Ca 40% av medlemmarna besvarade enkäten. Vi har under de senaste åren koncentrerat aktiviteterna på frågor inom området hållbar produktion och konsumtion av mat – minskad köttkonsumtion, livsmedelsäkerhetsaspekter som antibiotikaresistens, miljö, klimat, djurskydd och ekologisk produktion. Dessutom satsar vi på åtgärder inom ramen för oseriösa försäljningsmetoder samt energi,  kommunikation och järnväg.

Ett varmt tack till Lena Ridemar, då Sveriges Konsumenter, med vars hjälp vi genomfört enkäten.

Här redovisas de viktigaste resultaten.