Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Verksamhetsberättelse 2012

söndag 17 mars 2013

Vi konsumenter, organisationsnummer 802428-0680

Årsredovisning år 2012.

 

Styrelsen för Vi konsumenter får härmed avge årsredovisning för år 2012.

Förvaltningsberättelse

Vi konsumenter är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening vars ändamål är att samla medvetna konsumenter som genom engagemang och kunskap vill medverka till att stärka konsumenternas makt.

Vi konsumenter vill verka pådrivande och initiativtagande i olika konsumentpolitiska frågor och också vara en resurs i Sveriges Konsumenters arbete utifrån den kunskap medlemmarna besitter.

Medlemsavgiften under året var 200 kronor per medlem.

Resultatet för år 2012 är ett underskott kr 1020,49 som föreslås avräknas mot tidigare överskott.

Resultat och ställning

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår till förfogande stående överskott:

balanserat överskott                                             39399,66

årets underskott                                                       1020,49

behandlas så att i ny räkning överföres         38379,17

 

Resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning.

 

Resultaträkning 2012-01-01—12-31

Medlemsavgifter                                                    16200,00

övriga intäkter och bidrag                                             0,00

ränteintäkter                                                                349,10

summa intäkter                                                       16549,10

övriga rörelsekostnader                                       17569,59

summa kostnader                                                  17569,59

rörelseresultat                                                         -1020,49

 

Resultat från finansiella investeringar

Räntekostnader och liknande kostnader               0,00

Årets resultat                                                             -1020,49

 

Balansräkning 2012-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

kassa och bank                                                         39279,17

summa omsättningstillgångar                            39279,17

summa tillgångar                                                     39279,19

 

Eget kapital och skulder 2012-12-31

Eget kapital

Fritt eget kapital

 

balanserat resultat                                                 39399,66

årets resultat                                                            -1020,49

summa                                                                        38379,17

kortfristiga skulder                                                    900,00

summa eget kapital och skulder                       39279,17

 

Årsredovisningen är upprättad efter Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodiseringen av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

 

Stockholm 2013-

Gunnela Ståhle                                                        Eva Callmer                                   Christina Möller

ordförande

 

Jan-Erik Nyberg                                                                                    Ulf Nyberg

Verksamhetsberättelse för Vi Konsumenter omfattande tiden

1 januari – 31 december 2012

Vi Konsumenter är en oberoende förening för engagerade privatpersoner. Vi Konsumenter (VK) är en av de 27 medlemsorganisationerna i Sveriges Konsumenter (SK). Vi skall vara en organisation som samlar aktiva konsumenter som genom engagemang och kunskap vill bidra till en ökad konsumentmakt och bidra till konsumentnytta.

 

Styrelse efter årsmötet 2012

Gunnela Ståhle, ordförande

Jan-Erik Nyberg vice ordförande

Christina Möller, sekreterare

Ulf Nyberg, kassör

Eva Callmer, ledamot

 

Revisorer

Bill Larsson

Sten Lundqvist

 

Valberedning

Christina Axelsson, sammankallande

Gun Löfqvist
Inger Persson

 

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden

Årsmöte 28 mars

Årsmötesseminarium

Som konsumentorganisation är det angeläget att vi skaffar oss kunskap om vad som ligger bakom de märkningar på livsmedel, som vi möter i butik. Innan årsmötet presenterade Rainforest Alliance (RA) och Svenskt Sigill de krav som ställs i odling och uppfödning. Båda märkningarna bygger på certifiering och oberoende tredjepartskontroll.  Inom RA:s standard ställs krav på att bevara den biologiska mångfalden, en omdömesgill användning av vattenresursen, minskad användning av bekämpningsmedel och mycket mer. Svenskt Sigill har kriterier på miljö, djuromsorg och livsmedelssäkerhet och säger nej till GMO liksom RA. Dessutom finns möjlighet att certifiera klimatåtgärder och naturbeteskött. Mer information kan man hitta på respektive hemsidor www.rainforest-alliance.org och www.svensktsigill.se.

 

Årsmötet leddes av Ingrid Burman, ordförande i HSO.  Verksamhetsplanen för 2012 var i överenstämmelse med det övergripande syftet att ge konsumenterna kunskap och möjlighet att göra medvetna val med utgångspunkt från hållbarhetsaspekter – miljö, hälsa, livsmedelsäkerhet och djurskydd.  För 2012 prioriterades aktiviteter inom följande områden, en utveckling av hemsidan och utökat samarbete med andra organisationer.

  • Åtgärder för      att minska köttkonsumtionen och välja rätt kött
  • Den offentliga      måltiden
  • Antibiotikaresistens

 

Minskad köttkonsumtionen – hur ska vi minska och hur ska vi välja rätt kött

Den 11 april 2012 bjöd VK in till fortsatt samtal med ett antal kompetenta och engagerade personer. Många var där, politiker, myndigheter, bönder och NGO:s, men vi saknade köttindustrin, handeln (större del av dagen) och storhushåll och restaurang. Anita Lundström, Naturvårdverket rapporterade om köttkonsumtionens klimatpåverkan och Elin Röös, doktorand vid SLU presenterade sitt förslag till Köttguide. Köttguiden ska vara ett hjälpmedel för att välja kött med utgångspunkt från klimataspekter, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, antibiotika och djuromsorg. Det finns hälso- och klimatskäl att minska konsumtionen. På mötet identifierades tre områden att gå vidare med: att kvantifiera hur mycket kött vi ska äta, att söka klargöra vilket typ av kött ska vi välja för att främja en minskad klimatpåverkan, biologisk mångfald samt ett gott djurskydd och att fördjupa diskussionen kring mäns syn på kött. För att gripa oss an dessa frågor utformade VK ett internt projekt inom vilket arbetsuppgifterna fördelades mellan styrelsens medlemmar. Arbetet har pågått under hösten 2012 i samarbete med olika myndigheter och organisationer.

 

Antibiotikaresistens
Frågan har hög aktualitet och är en ödesfråga. Gunnela Ståhle deltar, som representant  för Vi Konsumenter i det svenska nätverket Antibiotikaforum som bl a består av 6 berörda myndigheter och andra organisationer. Dessutom finns ett speciellt nätverk som berör livsmedel och veterinärmedicin STRAMA VL, där VK är representerat, som har avstämningar en gång per år. Till vår glädje har den internationella konsumentorganisationen Consumer International också prioriterat frågan och man avser att undersöka kyckling i avseende på resistenta bakterier.

Remissyttranden från Vi Konsumenter 2012

EU:s djurskyddsstrategi
Sambandet mellan djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhetsaspekter som antibiotikaresistens saknas i EU-kommissionens strategi. Tillämpningen av EU-regelverket får inte urvattna den nuvarande djurskyddsnivån i Sverige eller inom EU. Målsättningen måste vara att djurskyddet höjs i EU-länder som exporterar till Sverige. EU måste också verka för import från tredjeland håller minst samma nivå. Att medlemsländer inte tillämpar beslutade djurskyddsdirektiv är oacceptabelt och måste ges hög prioritet. Kommissionen måste ge ökade resurser till kontroll. Förenkling av EU-lagstiftningen får inte innebära risk för ett osäkrare regelverk som skapar otrygga konsumenter och problem med rättsäkerhet för producenterna. Ökad kunskap hos allmänhet, konsumenterna och producenter är ett viktigt område.

Det framtida djurskyddet 

Utredaren Eva Eriksson har format ett förslag till ny svensk djurskyddslag. Ett tydligt regelverk är nödvändigt för djuren, djurägarnas rättsäkerhet, tillsynsfunktionerna och konsumenterna En knäckfråga är om den övervägande delen av regelverket för lantbrukets djur ska utformas av Jordbruksverket i form av föreskrifter. Fördelarna är en ökad flexibilitet, men risken är att regelverket blir en tjänstemannaprodukt.
Statens Jordbruksverks föreskrifter om förebyggande åtgärder avseende hygien m. m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen (K112)
Föreningen Vi Konsumenter har tidigt engagerat sig i frågan kring antibiotikaresistens. Att motverka spridning av zoonoser som VTEC (EHEC) och framför allt antibiotikaresistens är angeläget för att skapa förutsättningar för trygga medborgare och trygga konsumenter.  Antalet rapporterade fall av MRSA (Multiresistenta Staphyllokocker Aurus) på människa ökar i Sverige. När det gäller djur, framför allt livsmedelsproducerande djur, är läget fortsatt tämligen gott när det gäller förekomsten av resistenta bakterier. VK stöder Jordbruksverkets uppfattning att det finns goda skäl att skärpa föreskriften K112.

Statens Jordbruksverks föreskrifter om ansökan om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller vaccinering mot galtlukt. Dnr 19-7150/12
Djurs välfärd engagerar en stor andel av svenska konsumenter. Kastrering av smågrisar utan bedövning har sedan länge varit en fråga som upprört väldigt många människor. Det är därför positivt att det nu finns metoder som lindrar kastreringens smärtsamma effekter d v s vaccinering mot galtlukt, bedövning och smärtlindring och att djuruppfödare kan söka ekonomiskt stöd för dessa åtgärder.

Betänkande om utredningen om framtiden stöd till Konsumenter. Konsumenten i centrum SOU 2012:43
Vi Konsumenter anser att det är mycket angeläget att konsumentvägledningen blir effektivare och tillgänglig för de som verkligen behöver den. Utredningen föreslår en förstärkning av Konsumentverket, så att detta ska fylla en tydligare roll i konsumentvägledningen. VK delar uppfattningen framförd i de särskilda yttrandena att det är en reell risk att förekomsten av en central konsumentvägledning kommer att innebära att kommunerna nedprioriterar sin konsumentnära rådgivning.  Detta är en oacceptabel utveckling eftersom den lokala verksamheten har de bästa förutsättningarna att nå de som mest behöver hjälp och stöd samt att arbeta förebyggande. . VK anser att utredaren inte tillräckligt har beaktat de frivilliga konsumentorganisationernas arbete med konsumentvägledning och rådgivning. I flera länder som Finland, England, Danmark och Norge bedrivs konsumentvägledningen av konsumentorganisationer med statligt stöd.  Det kommer krävas mycket mer än att uppdra åt Naturvårdsverket att ge råd i miljöfrågor. Andra sakmyndigheter måste involveras som exempelvis Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Havsmiljöinstitutet. Det är viktigt att engagera konsumenterna i hållbarhetsarbetet. Hållbarhetscertifieringar är viktiga redskap för att säkerställa miljö – säkerhet- och kvalitetsaspekter i produktionskedjan. Detta kräver kunskap och information och relevant märkning. VK:s uppfattning är att det med relevant kunskap finns goda möjligheter att göra medvetna val. Men det är angeläget att konsumenternas förses med en bred och tillgänglig information om vad olika märkningar står för.

Medlemsbrev

Två medlemsbrev har sänts till medlemmarna från VK:s ordförande och styrelse under året.

 

Medlemsförmån

Prenumerationserbjudande från Råd & Rön. VK:s medlemmar prenumererar för 320 kr och får 12 nr i ställer för 10 nr. Dessutom ges tillgång till allt material på Råd & Röns webb plats under perioden.

 

Hemsida

VK:s hemsida www.vikonsumenter.org är helt nyproducerad med ny hemsideadress. Målsättningen är att presentera vad som händer i föreningen, remissyttrande och nyheter inom konsumentområdet.

 

Medlemmar

Medlemstalet år 2012 var 84 medlemmar

 

VK:s representation i Sveriges Konsumenter med flera organisationer

Jan-Erik Nyberg har haft ansvarat för SK standardiseringsarbete. SK:s livsmedelsgrupp har fortsatt sitt arbete och Eva Callmer och Gunnela Ståhle deltog 2012. Eva Callmer representerade  SK i LivsmedelsSverige (www.livsmedelssverige.se).  Gunnela Ståhle har på uppdrag från SK suttit i Jordbruksverkets djurskyddsråd.  Gunnela Ståhle representerar SK i referensgruppen mot antibiotikaresistens STRAMA VL. Christina Möller och Gunnela Ståhle ingår i Råd & Röns smakpanel.

 

Resurs i Sveriges Konsumenters arbete

Vid SK årsmöte 25 april invaldes VK:s ordförande som suppleant i SK:s styrelse. Dessutom har många av VK:s medlemmar mandat att företräda VK i exempelvis i Allmänna Reklamationsnämnden ARN, i standardiseringsarbetet, i referensgrupper hos myndigheter och i Sveriges Konsumenters arbetsgrupper.

 

Samarbete med andra organisationer
VK tillsammans med förbundet Djurskyddet Sverige skickade en motion till Sveriges Konsumenters (SK) årsmöte. Vi Konsumenter har deltagit i ett samarbete med Djurskyddet Sverige kring vaccinering som alternativ till kirurgisk kastrering av grisar. Detta innebar deltagande i ett seminarium i Almedalen i juli. VK har också ett samarbete kring Medveten Konsumtion kring frågan kring minskad köttkonsumtion och Köttguiden. VK är samarbetspartner kring ett projekt kring ”När – regional – och lokalproducerade livsmedel”, som Medveten Konsumtion sökt hos Naturvårdsverket. Genom att Gunnela Ståhle nu finns i Sveriges Konsumenters styrelse som ersättare finns möjlighet till närmare samarbete och erfarenhetsbyte.

 

Slutord

Styrelsen har arbetat intensivt med att fortsätta att bygga upp den nya konsumentrörelsen. Vi har erbjudit våra medlemmars kompetens till olika uppdrag som SK behöver representeras i.

Styrelsearbetet har varit intensivt, inspirerande och konstruktivt. VK:s samarbete med SK fungerar tillfredställande och styrelsen vill tacka kansliet för gott stöd.

 

Stockholm 2013-02-21

 

Fler Okategoriserade

lördag 30 mars 2024
Glad påsk önskar Vi Konsumenter!
måndag 8 januari 2024
God fortsättning på det nya året!
tisdag 25 maj 2021
Nyhetsbrev maj 2021