Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Välkommen till Vi Konsumenters årsmöte!

måndag 11 mars 2024

Välkommen till Vi Konsumenters årsmöte tisdagen den 16 april 2024!

Årsmötet äger rum  på Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, SKLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm.

Är du inte medlem än? Klicka här!

Kl. 17.00 Seminarium Nya svenska landskapsmåltider. VK:s sekreterare Christina Möller berättar om Det svenska smakbordet. Christina har tillsammans med Ella Nilsson gjort ett omfattande arbete med boken Sveriges Landskapsmåltider. Christina berättar om hur arbetet gick till, hur urvalet gjordes och hur de provlagade och sammanställde alla recept till måltiderna. Vi ser fram emot att få lyssna på detta föredrag om ett så roligt ämne!

Kl. 18.00 Årsmötesförhandlingar

Efter årsmötet bjuder vi på härliga husmanstapas, vin och alkoholfritt.

Anmäl deltagande till vår ordförande Gunnela Ståhlegunnela.stahle@gunnela.nu,  vi behöver veta hur många som vill vara med vid måltiden. Vi välkomnar givetvis motioner som kan mejlas till Gunnela på denna adress.
Årsmöteshandlingar hittar du på www.vikonsumenter.org, på startsidans övre del under fliken ”Om oss.”

Vi erbjuder deltagande digitalt (länk skickas).

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är rätt utlyst
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer
a) Val av ordförande och sekreterare för mötet
b) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Behandling av balans- och resultaträkning
8. Behandling av revisorernas berättelse
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Val ordförande
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen
13. Val av två revisorer
14. Val av valberedning och sammankallande
15. Motioner
16. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, riktlinjer och budget för kommande verksamhetsår
18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
19. Avslutning

Välkomna!
Styrelsen för Vi Konsumenter