Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev november 2023: Samtal om maten vi ska äta

onsdag 1 november 2023

Den 29 november bjuder Vi Konsumenter in till ett samtal kring de uppdrag som är på gång när det gäller vad vi ska äta och hur och var maten ska produceras – Livsmedelsstrategi 2.0, Svenska kostråd och utredningen kring mål för hälsosam och hållbar konsumtion av livsmedel. Vi tycker att ett öppet samtal är en bra form för att låta alla komma till tals.

Tid: Onsdag den 29 november kl 17.00 – 19.00

Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Efter samtalet bjuder vi på förtäring med vin eller alkoholfritt. VK:s sekreterare Christina Möller står för mat och dryck och då vet du att det som vankas är läckert! Tyvärr är vi i dessa dyrtider tvungna att ta betalt för maten, 200 kr för medlemmar och 300 kr för övriga. Blir du medlem för 2024 i samband med att du anmäler dig betalar du förstås det lägre priset.
Betalning sker till postgiro 41 80 03-0 eller Swish 123 345 1804. Medlemsavgiften i VK är 250 kr.
Helst vill vi givetvis att du kan delta på plats, men vi erbjuder också närvaro via länk.  Anmäl till inger.helgesson@gmail.com före 10 november om du deltar på plats eller digitalt, om du vill ha förtäring efter samtalet och om det finns ev. allergier.

Bakgrund
I början av nästa år planeras att landsbygdsministern presenterar sitt förslag till livsmedelsstrategin 2.0. Det har tidigt signaleras att det inte är ett helt nytt förslag, som ska tas av riksdagen utan en revidering av strategin från 2017. Ansatsen är en ökning av svensk livsmedelsproduktion, stärkt konkurrenskraft, förbättrad beredskap och ökad lönsamhet. Ansatsen i den uppstartade djurskyddsutredningen är densamma.

I nyhetsbrev har vi skrivit om arbetet med att utarbeta NNR, nordiska näringsrekommendationer. NNR har avrapporterats på Nordiska ministerrådet i juni 2023. Rent allmänt rekommenderas att ersätta animalier med växtbaserade alternativ. De innebär max 350 g rött kött per vecka av hälsoskäl och av miljöskäl väsentligt mindre. Med rött kött avses såväl kött från idisslare som gris, vilket skapar problem när det gäller att belysa effekterna. Det finns ingen rekommendation kring vilket kött som ska väljas till skillnad från fisk. Det vita köttet, dvs kyckling, bör inte öka. När det gäller mejeri gäller 250-500 g och helst fettlåga produkter. Fisk rekommenderas 300-450 g per vecka från hållbara bestånd. Regeringen har gett i uppdrag till Livsmedelverket att tillsammans med Jordbruksverket avrapportera förslag till kostråd senast 30 april 2024. Livsmedelsverket ska genomföra en konsekvensanalys av hur de miljömässiga hållbarhetsaspekterna som har integrerats i de nordiska näringsrekommendationerna 2023 (NNR 2023) kan påverka den svenska livsmedelsproduktionen.

Dåvarande regering gav i april 2021 Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige. Uppdraget ska vara rapporterat januari 2024. Detta uppdrag berör inte Livsmedelsverkets uppdrag att utarbeta nationella kostråd. Utredningen omfattar frågeställningar som inte omhändertas på annat sätt. Det innebär exempelvis att antibiotikaresistens eller djurvälfärd inte omfattas. Huvudmål är ökad och jämlik hälsa, minskad klimatpåverkan och minskad negativ påverkan på biologisk mångfald och ekosystem. Delmålen är minskning av energitäta och näringsfattiga livsmedel med 40 procent, minskning av köttkonsumtionen (alla köttslag) med 30 procent, ökning av baljväxter, grönsaker, frukt och bär med 20 procent och att 50 procent av spannmålen är fullkorn. Konsumtionen av fisk och skaldjur ökas och saltkonsumtionen minskas med 30 procent. Delmålen gäller från 2023 till 2035 (utom salt som gäller 2030). Till delmålen finns i tillämpliga fall rekommendationer om val av livsmedel som ekologiskt, naturbeteskött eller fiskar från hållbara bestånd. Utgångspunkt är enligt uppgift svenska miljömål och FN:s Agenda 2030.

De två regeringsuppdragen, svenska kostråd samt hållbar och hälsosam konsumtion behandlar konsumtionen av livsmedel. Båda uppdragen vill påverka den offentliga upphandlingen. Syftet är också att påverka livsmedelsföretagens och dagligvaruhandelns utbud och konsumenternas efterfrågan.

Välkommen med din anmälan!

Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström