Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev juni 2023: årsmöte, nya näringsrekommendationer och hearing inför utredning

måndag 19 juni 2023

Årsmötet 18 april
Gustaf Lind från Världsnaturfonden, WWF, höll inledningsvis ett seminarium kring temat WWF och hållbarheten: Mindre men bättre – en naggande god måltid. Han gjorde en intressant beskrivning av WWF:s arbete över hela världen. Budskapet var att vår livsmedelskonsumtion har stor betydelse för klimatpåverkan.

På årsmötet presenterades föreningens verksamhet. Planen för 2023 är fortsatt fokus på hållbar produktion och konsumtion av mat där ett gott djurskydd är en viktig del liksom att bekämpa antibiotikaresistens. Årsmötet omvalde Christina Möller och Carina Lundgren. Övriga styrelseledamöter är Mariell Juhlin, Inger Helgesson och Sören Persson.
Christina bjöd på fantastiska husmantapas. Kom med nästa år och smaka!

 Nya nordiska näringsrekommendationerna NNR2022
Den 26 maj gick tiden ut för att yttra sig över den slutliga rapporten från norska Hälsodirektoratet.

Det finns mycket kritiska synpunkter på innehållet och slutsatserna. KSLA har fler frågetecken kring ökningen av rekommendationer för vitaminer och mineraler. Källor för dessa är ofta animaliska livsmedel. Mejeriprodukter är exempelvis huvudsaklig källa till kalcium. Efter noggrann granskning av det vetenskapliga underlaget anser KSLA att dagens kostråd på max 500 g tillagat kött per vecka är tillräckligt för att undvika ändtarmscancer. KSLA understryker behovet att belysa målkonflikten mellan klimatpåverkan och kravet på biologisk mångfald, inte minst efter COP 15, 2022 och EU:s habitatdirektiv som ställer krav på stor ökning av naturbetesarealen. KSLA vill ha en heltäckande systemanalys inför utarbetande av svenska kostråd, vilket Vi Konsumenter stöder. Kostråden ska vara vägledande för många intressenter och bidra till en hållbar produktion av mat. Det kräver att det finns ett brett förtroende för det vetenskapliga underlaget i NNR, vilket i dagsläget kritiseras från flera håll.

Jordbruksverket lyfter framför allt beredskapsperspektivet med utgångspunkt från NNR:s slutsatser. Ökad konsumtion av växtbaserad mat innebär ökad import och ökas sårbarhet. Dessutom anser man att de positiva miljöeffekterna av nötkreatur underskattas. LRF ifrågasätter såväl metodik som slutsatser. Man pekar på nordiska förutsättningar och kritiserar fokus på klimatpåverkan, medan andra miljöaspekter som biologisk mångfald inte beaktas. Även om Världsnaturfonden, WWF, gärna ser en minskad köttkonsumtion, så pekar man ut målkonflikten mellan klimatåtgärder och biologisk mångfald. Man lyfter också användningen av bekämpningsmedel, olika produktionssystem exempelvis ekologiskt och konventionellt, mark- och vattenanvändning. Man vill minska konsumtionen av djur som inte betar som grisar och kycklingar. Nordiska ministerrådet behandlar rapporten i Island 21 juni. Den 25 september ordnas ett seminarium där den slutliga rapporten NNR2023 presenteras av norska hälsodirektoratet. Regeringen beslutade förra veckan att genomföra en systemanalys och Peter Kullgren argumenterar för detta i Aftonbladet.

Hearing i samband med utredningen ”Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd, LI 2023:01”
Utredningen startade 1 maj och ska vara klar den 30 juni 2024. Tiden är kort med tanke på alla åtaganden. Man ska utreda bl a djurskyddsregler i Sverige, EU och globalt, förprövning av djurstallar, djurhälsa och läkemedel, regelförenklingar, ersättningsystem, offentlig upphandling, export och, konsumentstudier och märkning. Utredaren Elisabeth Nilsson har ordnat tre hearings. Två stycken har inkluderat näringen i olika konstellationer. 12 juni träffades Vi Konsumenter tillsammans med djurskyddsorganisationerna. Svenskt Kött och Svenskmärkning uteblev. Svenskmärkning har drabbats av VD-byte och är sannolikt beroende av vad ägarna har för uppfattning. Ett stort antal frågor hade sänts ut. Från djurskyddsorganisationerna och Vi Konsumenter är budskapet tydligt att ett gott svenskt djurskydd är viktigt både för djuren och konsumenterna. VK:s svar på frågorna hittar du på denna sida. Djurskyddet konstaterar att Sverige har förlorat sin status inom EU att vara föregångare.

Vi vill påminna om medlemsavgiften 250 kr att betalas till postgiro 41 80 03 -0 eller
Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna e-postadress. Vi tackar för ert stöd.

Hälsningar från styrelsen

Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström