Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

VK:s Gunnela Ståhle expert i utredning om livsmedelsproduktion

tisdag 9 maj 2023
Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle har blivit förordnad som expert i ”Utredningen om stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett stärkt djurskydd”. 

 

Gunnela Ståhle har under mycket lång tid engagerat sig i frågor som djurskydd, svensk livsmedelsproduktion och dess konkurrenskraft, svenska mervärden som exvis beteskravet för mjölkkor, djurens hälso- och sjukvård och den oroande utvecklingen av antibiotikaresistens. Hon har skrivit många debattartiklar och remissyttranden i dessa ämnen.

Utredningens direktiv är mycket omfattande och kan inte återges på denna plats, men för den som vill läsa dem finns denna länk.

Ett avsnitt ur direktiven kan vi dock inte undanhålla VK:s följare, då texten känns så välbekant:

”Sverige har inte bara högt ställda djurskyddskrav utan även ett gott djurhälsoläge och en ansvarsfull användning av antibiotika. Sverige har under lång tid arbetat för att förebygga och bekämpa sjukdomar och använder minst antibiotika till djur i lantbruket av alla medlemsstater inom EU. Arbetet sker i nära samarbete mellan djurägare, branschorganisationer, veterinärer och myndigheter samt utgår från de svenska reglerna för djurhälsa, djurskydd, smittskydd och hygien inom både djurhållningen och djurens hälso- och sjukvård. 
Andra exempel på förebyggande åtgärder är avel för friskare djur, vaccinering för att förebygga sjukdomar och systematisk övervakning av djursjukdomar och smittor. Svenska djur är fria från flera sjukdomar som förekommer i andra länder, exempelvis paratuberkulos hos nötkreatur och Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) hos gris.

Konkurrenskraftsutredningen konstaterade i sitt betänkande Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring (SOU 2015:15) att svenska regler som är strängare än EU:s djurskyddsbestämmelser medför både ökade och minskade kostnader för företagen. Vissa av kraven innebär att stallbyggnader ibland kan blir dyrare än i konkurrerande länder och att antalet djur per yta är lägre. En del av kraven leder också till ökade arbetskostnader. En dyrare produktion jämfört med konkurrentländerna försämrar konkurrenskraften. 
Samtidigt innebär de svenska lagkraven att djuren är friskare, vilket för företagaren innebär minskade kostnader. Utredningen konstaterade också att ett gott djurskydd har djup förankring hos många konsumenter, vilket ökar betalningsviljan för svenska produkter. ”