Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev februari 2023: Årsmöte, upprop och uppvaktning

tisdag 28 februari 2023

Årsmötet tisdagen 18 april kl 17:00 välkomnar
generalsekreteraren för Världsnaturfonden WWF,  Gustaf Lind.
Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B.
Efter seminariet  hålls årsmötet kl.18:00 och så bjuder vi avslutningsvis på god mat och dryck. Vi erbjuder deltagande också digitalt. Anmälan gunnela.stahle@vikonsumenter.org. Välkomna!

Upprop från Sveriges Konsumenters representantskap
Representantskapet består av ombud från Sveriges Konsumenters 21 medlems- organisationer som träffas mellan årmötena. Den 15 februari tog Vi Konsumenter (VK) ett initiativ till ett upprop med anledning av den av regeringen annonserade revideringen av livsmedelstrategin. Representantskapet ställde sig bakom VK:s initiativ. Uppropet som vänder sig till landsbygdsministern och statssekreteraren vill betona en hälsosam och hållbar produktion och konsumtion av livsmedel och bevara och utveckla mervärden för svenska livsmedel, som antibiotika, djurskydd, miljö och klimat. Att det är viktigt att stödja EU:s Farm to Fork och att den kommande djurskyddsutredningen ska stärka djurskyddet. Ursprungsmärkning på restaurang behövs. Hela uppropet hittar ni här.

Uppvaktning av statssekreteraren Dan Ericsson
Den 22 februari deltog VK, Gunnela Ståhle, tillsammans med Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, WWF och Reformaten i en uppvaktning av statssekreterare Dan Ericsson. Bakgrunden var det brev som dessa organisationer inklusive Konsumentföreningen Stockholm och World Animal Protection skickat in (se tidigare nyhetsbrev, november).  Syftet var att påverka översynen av livsmedelsstrategin från 2017. VK:s inspel kan ni läsa på denna hemsida. Dan Ericsson antecknade och ställde frågor kring övergång till vegetariskt, användning av bekämpningsmedel och ifrågasatte artikeln i Aftonbladet där femton forskare kritiserar den kommande djurskyddsutredningen.  Det finns en besvikelse över att Livsmedelstrategin inte gett förväntade effekter och nu vill man jobba underifrån. Man kan ännu inte ge svar i vilken form revideringen ska utmynna i. Förankring ska bl a ske i Miljö- och jordbruksutskottet. Det går att göra inspel till  li.livsmedelsstrategin.2.0@regeringskansliet.se. VK förbereder ett inspel.

Konkurrenskraft och stärkt djurskydd
Tidöavtalet innehöll förslag till en djurvälfärdsutredning. Landsbygdsminister Peter Kullgren har utsett Elisabeth Nilsson, f d landshövding i Östergötland, till utredare. Utredningen startar 1 april och ska vara avslutad 30 juni 2024.

Utredaren ska:

• analysera om och i så fall i vilken grad de svenska djurskyddskraven påverkar svenska livsmedelsproducenters konkurrenskraft i förhållande till livsmedelsproducenter i andra medlemsstater.

• analysera för- och nackdelar ur konkurrenskrafts- och djurskyddssynpunkt med det obligatoriska kravet på förprövning och konsekvenserna av att ta bort kravet.

• analysera de svenska djurskyddskravens påverkan på djurhälsoläget och läkemedelsanvändningen.

Förprövningen hade ifrågasatts av dåvarande oppositionen. Vi Konsumenter har tillsammans med djurskydds-organisationerna och ett stort antal forskare argumenterat i en debattartikel i ATL 2019. Syftet är att förebygga djurskyddsproblem genom att bygga rätt från början och skydda bönderna från felaktiga investeringar. Sedan dess har en smittskyddsutredning förordat att smittskydd bör ingå i förprövningen av djurstallar. Det finns en risk för att utredningens jämförelse mellan svenska bestämmelser och EU:s blir inaktuell eftersom EU är på gång med uppgraderad djurskyddslagstiftning.

Svenska kors rätt till bete
VK:s m fl debattartikel i Uppsala Nya Tidning 22 december möttes av en replik från Växa Sverige och vi gavs möjlighet att ge slutreplik. Etiska försöksdjursnämnden i Uppsala har på möte i januari gett avslag på Växas ansökan om att utvärdera kors välfärd när djuren hålls inomhus 18 månader. Växa har deklarerat att man avser att lämna in en reviderad ansökan.

Vi vill påminna om medlemsavgiften 250 kr att betalas till postgiro 41 80 03-0 eller
Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna e-postadress. Vi tackar för ert stöd.

Hälsningar från styrelsen

Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström