Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

VK på besök hos statssekreterare Dan Ericsson

onsdag 22 februari 2023

Vi Konsumenter tillsammans med Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Sveriges Konsumenter och Reformaten träffade idag 22 februari 2023 statssekreterare Dan Ericsson vid Landsbygdsdepartementet. Ett bra samtal med en intresserad och frågvis statssekreterare.

VK framförde bl a följande synpunkter::

  • Viktigt att Sverige stödjer EU-kommissionens ambitioner när det gäller Farm to Fork särskilt när det gäller ett förbättrat djurskydd, eftersom detta bidrar till friska djur och minskat behov av antibiotika och minskad risk för antibiotikaresistens.
  • Svenska mervärden måste säkras för att behålla trovärdighet och konkurrenskraft gentemot ökad import. Lågpris kan aldrig vara ett alternativ för svensk livsmedelsproduktion. Låg antibiotikaanvändning och ett gott djurskydd liksom betande djur värderas högt av konsumenterna. Beteskravet för svenska kor värderas högt också av svensk dagligvaruhandel.
  • Det behövs ökat fokus på biologisk mångfald. Därför behöver stöd till att hävda naturbetesmarkerna och restaurering av igenväxta marker. Ökad konsumtion av Naturbeteskött och ekologiskt kött gynnar den biologiska mångfalden. I arbetet med nya nordiska näringsrekommendationer saknas hittills sådana ambitioner.
  •  Miljö och klimatåtgärder är också starka mervärden. Målsättningen om ekologisk produktion bör kvarstå. Jordbrukets potential till kolinlagring bör vara ett prioriterat område. Stimulera ökad odling av svenska grönsaker, frukt och baljväxter
  • Ursprungsmärkning är avgörande och bör utökas till restaurang och storhushåll där importandelen är hög
  • Ge stöd till föreslagna projekt inom ramen för SOU 2022:43 Friska djur behöver inte antibiotika, exempelvis export av varor och tjänster som minskar behovet av antibiotika och en effektiv samverkansfunktion. Det finns en nära koppling mellan ett gott djurskydd och friska djur och mindre behov av antibiotika.

På bilden ses Anna Richert Världsnaturfonden WWF, Jan Bertoft Sveriges Konsumenter, statssekreterare Dan Ericsson Landsbygdsdepartementet, Gunnela Ståhle Vi Konsumenter samt Olga Grönvall Lund Reformaten.