Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev januari 2023: Antibiotika och nya näringsrekommendationer

måndag 30 januari 2023

Hopp om fortsatt stöd
Vi Konsumenter (VK) hoppas på fortsatt stöd för vårt arbete för en hållbar och hälsosam produktion och konsumtion av mat. VK deltar i det arbetet i Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets råd och också kring djurskyddsfrågorna i departementets nationella djurskyddsråd. Dessutom är vi remissinstans för fler tunga remisser (se nedan). Vi vill också gärna ordna trevliga seminarier kring hållbarhet och mat. Alla insatser i föreningen drivs av ideella krafter.
Medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr betalas till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna mail-adress. Vi tackar för ert stöd.

Årsmöte med seminarium ordnas tisdagen den 18 april kl 17. God mat och dryck utlovas som avslutning. Anteckna dagen!

SOU 2022:43 Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan.
Utredningen är en effekt av januariavtalet. Remisstiden går ut 20 februari. Utredningen är omfattande och ambitiös och har gjort en bred kartläggning över nuläget och möjligheter att internationellt påverka i den viktiga frågan kring att minska spridningen av antibiotikaresistens i djurhållningen. Ordförande Gunnela deltog i arbetet med att påverka Sverige och EU för att förbjuda antibiotika generellt i foder på 90- och 2000-talet. Vi vet att arbetet med att påverka användningen av antibiotika i djurhållningen globalt kräver uthållighet, engagemang, kompetensuppbyggnad, samverkan och insats av tillräckliga resurser. Sverige har kunskaper att tillföra, men prioritering och resursförstärkning är nödvändig. Staten måste säkerställa att tillräckliga medel ställs till förfogande. Inte minst gäller detta bidrag till sekundering, för att kunna delta i arbetet inom EU och WOAH (den internationella djurhälsoorganisationen), kompetensuppbyggnad och näringens och civilsamhällets medverkan. Detta är sannolikt den viktigaste knäckfrågan i bistra budgettider och med ny regering.
Det är viktigt att miljöaspekterna inkluderas genom Naturvårdsverket. Utsläpp av antibiotika i samband med tillverkning bör prioriteras. EU har en nyckelroll i det internationella arbetet. Därför är det angeläget med svenskt engagemang i EU:s arbete och att stödja EU-kommissionens ambitioner. EU måste lyckas med att sänka användningen av antibiotika genom tillämpning av ny veterinärläkemedelsförordning. En uppgradering och implementering av ny djurskyddslagstiftning spelar en viktig roll för att bidra till friska djur.
VK föreslår bl a, med utgångspunkt tidigare erfarenheter, att landsbygdsdepartementet inrättar ett råd med bred representation från myndigheter, näringen och civilsamhället. Konsumentmakten bör och kan användas för att påverka upphandlingskriterier och lagstiftning.

Nya nordiska näringsrekommendationer
Arbetet med de nya nordiska näringsrekommendationerna, som leds av norska Hälsodirektoratet, kom i slutet av förra året med den andra rapporten från Chatham house kring hållbarhetsaspekter, som ska inkluderas i näringsrekommendationerna. I tidigare nyhetsbrev har refererats den skarpa kritiken från de nordiska bondeorganisationerna. VK har konstaterat att man förlitar sig helt på översikt av studier av livscykelanalyser, LCA, av lantbruksprodukter. Men ett genomgående problem med detta är att internationella LCA-studier inte i tillräcklig omfattning har inkluderat effekter på biologisk mångfald, effekter på ekosystem och hälsa av bekämpningsmedel, markkvalitet samt effekter på ekosystemtjänster av allt mer monokulturella landskap.
KSLA har engagerat sig och skickat in sina synpunkter ”Overview of food consumption and environmental sustainability considerations in the Nordic and Baltic region contains so many omissions, irrelevant facts regarding Swedish conditions and general ambiguities that it is necessary for NNR 2022 to present a new version before it is possible to proceeded with food based nutrient recommendations”.

Läs mer i Gunnelas blogginlägg!

Svenska kors rätt till bete
Frågan har fått ny aktualitet genom att rådgivarorganisationen Växa Sverige hos etiska försöksdjursnämnden i Uppsala vill utvärdera kors välfärd när djuren hålls inomhus 18 månader. VK tillsammans med samtliga djurskyddsorganisationer är starkt kritiska. En debattartikel med replik i Uppsala nya tidning hittar ni här på vår hemsida, med början den 22 december 2022.

Hälsningar från styrelsen
Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström