Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Slutreplik: ”Kor mår bättre av utomhusbete”

måndag 16 januari 2023
Det råder ingen osäkerhet om att kor som får gå ut på bete mår bättre, skriver VK:s Gunnela Ståhle med flera i en slutreplik i Uppsala Nya Tidning.


Fredrik von Unge, Växa Sverige, vill lugna oss (UNT 4/1) genom att påpeka att den snabba teknikutvecklingen möjliggör att många bönder har dagsaktuell information om kornas hälsa och produktion. Ja, tekniken är viktig och fyller en funktion, men den varken ersätter betesgång eller tar bort kornas behov av att få komma ut på bete. 

I sin replik frågar sig von Unge om djuren mår sämre om de inte har tillgång till bete. Det är en oroväckande fråga i sammanhanget eftersom omfattande forskning redan tydligt visat att korna mår bättre av att få komma ut på bete. Positiva effekter av bete är att korna rör sig mer, får bättre klöv- och benhälsa, färre hältor, mindre mastit, färre reproduktionsstörningar och lägre dödlighet. Det är också visat i forskning att korna har en stark motivation att få gå ut på bete, de är beredda att arbeta hårt för det. Dessutom är lagstiftningen tydlig: välfärden ska främjas och djuren ska kunna utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för. Det räcker inte att skydda djuren och minimera risken för lidande.    

Eftersom effekterna av betesgång redan är kända kan djurskyddslagen 7 kap 1§: “Djurförsök får utföras endast under förutsättning att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod där djur inte används,” som är en förutsättning för att få utföra djurförsök, inte anses vara uppfylld. 

Syftet med försöket har av de sökande kategoriserats som grundforskning. Vi menar att det är felaktigt eftersom det finns ett tydligt tillämpat syfte med studien. Den etiska nämnden bör inte ha förutsättningar att godkänna ansökan då försökets syften inte motiverar användningen av försöksdjur enligt lagstiftningen. 

Enligt von Unge kan mer forskning aldrig vara problemet. Vi håller inte med. Bristfälligt planerad och utförd forskning där djurförsök ingår och där syftet med försöket inte går att motivera ska inte genomföras. 

Camilla Bergvall, riksordförande, Djurens Rätt

Bo Algers, leg veterinär och professor emeritus i husdjurshygien

Johan Beck-Friis, leg veterinär, senior expert, Djurskyddet Sverige

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet Sverige

Jenny Jewert, jordbruksexpert, Världsnaturfonden WWF

Katarina Lingehag-Ekholm, ordförande, Compassion in World Farming Sverige

Maria Lönn, generalsekreterare, Svenska Djurskyddsföreningen

Roger Pettersson, generalsekreterare, World Animal Protection Sverige

Gunnela Ståhle, ordförande, Vi konsumenter