Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

”Ge konsumenterna möjlighet att välja mer hållbart kött”

lördag 4 juni 2022

Läs vad vår ordförande Gunnela Ståhle och andra prominenta skribenter skriver i ATL! 

Läs replik  och slutreplik till denna artikel här.

 

Åtgärder som underlättar för konsumenterna att göra bra val ökar förtroendet för svenskt nöt- och lammkött. Det skriver företrädare från konsumentföreningar, djurskyddsföreningar och Världsnaturfonden.

Genom att handeln synliggör kött från betande djur får vi som konsumenter möjlighet att göra val som gynnar djurskyddet och bidrar till biologisk mångfald. En majoritet (över 80 procent) av svenska konsumenter vill att våra livsmedelsproducerande djur ska ha rätt till ett naturligt beteende och kunna vistas utomhus (konsumentstudie 2021).

Studier visar att nötkreatur är starkt motiverade att beta och att bete främjar djurens hälsa och välbefinnande. Det är skälet till att Sverige har en lagstiftning som kräver att mjölkkor ska vistas på bete sommartid.

Men den svenska djurskyddslagstiftningen undantar exempelvis tjurar från beteskravet. Nästan hälften av alla tjurar kommer aldrig ut på bete. De utgör ungefär en fjärdedel av allt nötkött som saluförs, enligt en rapport från SLU.

Betande djur bidrar till ett rikt odlingslandskap, vilket är ett av miljökvalitetsmålen, liksom till ett rikt växt- och djurliv. Våra naturbetesmarker är en av våra artrikaste biotoper. Dessa har minskat genom åren och för att upprätthålla dem krävs fler betande djur. Aktuell forskning tyder även på att betet kan öka kolinlagringen. Det är något som kan bidra till att minska jordbrukets klimatbelastning.

WWF:s Köttguide skiljer på kött från betande djur och kött från djur som inte har fått beta. I dag finns två märkningar som garanterar att nötkreaturen fått beta: Svenskt Sigill Naturbeteskött och Krav. Kravmärkningen samlar i dag över 4 000 svenska lantbrukare. Under 2019 dubblerades antalet gårdar som producerar Svenskt Sigill Naturbeteskött.

Det finns god potential för att öka anslutningen av både nöt- och lammproducenter utifrån arealen naturbetesmarker. Konsumentföreningen Stockholm, WWF och Upplandsstiftelsen arbetar för att skala upp produktionen ytterligare. Coop erbjuder certifierat naturbeteskött under eget varumärke.

Utöver dessa märkningar är det svårt för konsumenten att göra ett aktivt val för att välja produkter från djur som möter den djurskyddsstandard som många svenska konsumenter förväntar sig då de köper svenskt kött. Konsumenterna måste kunna välja bort de cirka 25 procent av svenskt nötkött som i dag kommer från djur som inte har fått vistas på bete under sin livstid (framför allt tjurar som fötts upp i stall).

Vi är mycket positiva till att dagligvaruhandeln ger sitt stöd till det svenska beteskravet för kor. Beteskravet är ett av de starkaste mervärdena för svenska animalieprodukter. Men vi vill att fler ska agera för att öka antalet betande djur i syfte att främja djurens välfärd, bidra till biologisk mångfald och öka kolinlagringen.

Vi har gjort en framställan till Svensk Dagligvaruhandel om att underlätta för konsumenterna att välja kött från betande djur. Detta kräver delaktighet av fler aktörer i branschen, såsom uppfödare och slakterier.

Åtgärder som underlättar för konsumenterna att göra bra val ökar förtroendet för svenskt nöt- och lammkött. Producenterna kan då få merbetalning och trenden för den hotade svenska biologiska mångfalden kan vändas.

Gunnela Ståhle
Vi Konsumenter

Anna Richert och Jenny Jewert
Världsnaturfonden WWF

Åsa Hagelstedt
Djurskyddet Sverige

Maria Lönn
Svenska Djurskyddsföreningen

Jan Bertoft
Sveriges Konsumenter

Minna Hellman
Konsumentföreningen Stockholm