Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev april 2022 – om lyckat årsmöte och full fart framåt!

måndag 25 april 2022

Årsmöte den 20 april

Ett kärt återseende på Kungliga Skogs- och Lantbrukskademin efter två digitala årsmöten.  Årsmötet leddes professionellt av ordförande för Sveriges Konsumenter Marie Linder.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och verksamhetsberättelse och verksamhetsplan godkändes. Man kan konstatera att Vi Konsumenter numera som tidigare samarbetar med tunga ideella organisationer, men också står säkert på egna ben. Allt hittar ni här på hemsidan under fliken Om oss. Styrelsen för 2022 består av ordförande Gunnela Ståhle, Mariell Juhlin, Sören Persson och Inger Helgesson omvalda på två år medan Christina Möller och Carina Lundgren har ett år kvar av sina mandat. Anders Engström är adjungerad kassör. Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på COOP berättade om COOP:s satsningar på hållbar konsumtion av mat. Hon betonade helhetsperspektivet och COOP har tio parametrar i sina hållbarhetsdeklarationer. Fram för allt är dessa ett viktigt verktyg för inköparna men också för engagerade konsumenter. Christina Möller bjöd traditionellt på fantastiska husmanstapas.
Kom med nästa år och njut!

Full fart framåt

Nationella rådet för livsmedelsstrategin
Som tidigare nämnts har landsbygdsministern har återupplivat det nationella rådet för livsmedelsstrategin och kallade till krismöte den 30 mars.  Ett stort antal deltagare fick tre minuter var. VK tillsammans med Världsnaturfonden, WWF, Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter, Ekologiska Lantbrukarna och World Animal Protection har skickat in ett öppet brev till berörda ministrar. Finns här eller www.gunnela.nu. Huvudbudskapet är att kriget blottlägger svenskt jordbruks stora importberoende av fossila insatsvaror som diesel och mineralgödsel. Nu måste politiken styra mot fossiloberoende matproduktion och mer cirkulära flöden av näringsämnen. Det är bara genom att stärka miljö-, klimat- och djurskyddsambitionerna som vi kan uppnå långsiktigt hållbara livsmedelssystem i Sverige och EU.

Vi menar att ökad hållbarhet i själva verket är ett av de viktigaste verktygen för att långsiktigt säkra svensk livsmedelsförsörjning. Bara genom omställning till fossilfri produktion, ökad inhemsk produktion av proteingrödor för foder och humankonsumtion, ökad återvinning och recirkulering av näring från olika restflöden i samhället, mer inhemsk produktion av biodrivmedel (som bygger ett hållbart uttag av råvara från lantbruket), förnybar energi, gödningsmedel och utsäde kan beredskapen i svensk livsmedelsproduktion stärkas. Med agroekologiska och regenerativa odlingsmodeller som optimerar kolinlagring, minimerar användning av kemiska bekämpningsmedel och restaurerar och sköter viktiga miljöer för biologisk mångfald (våtmarker, naturbetesmarker, ängsmarker, småbiotoper) får vi ett mer resilient och klimatvänligt jordbruk.

Landsbygdsministerns sakråd kring översyn av djurskyddslagstiftningen inom EU.
Inom ramen för EU:s satsning Farm to Fork sker en omfattande översyn av djurskyddslagstiftningen. Idag finns regelverk för grisar, värphöns, kalvar och slaktkycklingar. För andra djur finns ett allmänt oprecist djurskyddsdirektiv från 1989. 40 organisationer deltog. VK representerade också Sveriges Konsumenter. Här är våra sammanfattande synpunkter som skickats till landsbygdsministern.

  • Viktigt att arbetet i anslutning till Farm to Fork i det här fallet djurskydd drivs vidare trots aktuella kriser. Det gäller också ”End the cage age” d v s utfasning av burhållningen av livsmedelsproducerande djur.
  • För att leva upp till den nya veterinärläkemedelsförordningen och för att förebygga djurhälsoproblem krävs ett stärkt djurskydd
  • Det innebär att man bör införa djursskyddslagstiftning och förbättringar för alla livsmedelproducerande djur inklusive nötkreatur
  • Djurskydd vid transport och slakt har hög prioritet
  • Enskilda medlemsländer måste kunna ha lagstiftning som innebär starkare djurskydd än EU:s nivå för att driva på utvecklingen
  • Det är rimligt att djurvälfärdsersättningar inom ramen för CAP kan ersätta djurskydd som positivt avviker från den gemensamma djurskyddslagstiftningen inom EU
  • EU-gemensam djurskyddsmärkning riskerar innebära att ansvaret för utvecklingen av djurskyddet skjuts över till konsumenterna. Felaktigt utformad kan den också missgynna progressiva medlemsländer.

Sverige har fått skarp kritik från EU-kommissionen för sin strategiska plan kring CAP
Det saknas miljö – och klimatåtgärder och ambitioner att gynna mindre jordbruk. VK tillsammans med LRF, Naturskyddsföreningen, WWF och Ekologiska Lantbrukarna vill återinföra vallstödet. Detta nämndes bl a i en offentlig utredning SOU 2020:4 där vallodling borde ges stöd för att bl a öka kolinlagringen. Det är pinsamt om Näringsdepartementet på inrådan av Jordbruksverket inte lyssnar till Kommissionens kritiska synpunkter.

Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens uppdrag kring hållbar och hälsosam konsumtion
Myndigheterna har kallat till dialog vid två tillfällen.  VK ska delta den 26 april. Vi har samrått med WWF, Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm och Reformaten. Hållbar konsumtion bygger på att det finns en hållbar produktion. Det finns en enighet om att det krävs en kraftsamling kring olika myndigheters uppdrag. Detta uppdrag, CAP och Livsmedelstrategin drar åt olika håll. Vi återkommer om utfallet av dialogerna.

Betalt medlemsavgiften
Vi vill bara än en gång påminna om medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr betalas till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna mail-adress. Vi tackar för ert stöd.

Hälsningar från styrelsen
Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström

Här finns nyhetsbrevet i pdf-format.