Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev mars 2022

torsdag 24 mars 2022

Nationella rådet för livsmedelsstrategin

Krig i Ukraina, rusande el- och drivmedelspriser och ökade livsmedelspriser. Bönder som tvekar om det är värt att så eller föda upp djur. Landsbygdsministern har återupplivat det nationella rådet för livsmedelsstrategin och kallat till krismöte den 30 mars.  Ett stort antal är inbjudna från myndigheter, livsmedelsföretag, handel, lantbruks-näringen och ideella organisationer.

Landsbygdsministern vill diskutera följande:

  • Givet omvärldsläget, hur bedömer ni situationen för tillfället och hur påverkar det livsmedelsproduktionens förutsättningar? Vilka åtgärder ser ni framför er att ni kommer att vidta?
  • Livsmedelsstrategin har mål som sträcker sig till 2030. Vad är viktigast för att nå livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den tota­la livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta nationella miljömål nås?
  • Vad ser ni som viktigt för att öka lönsamheten och konkurrenskraften i livsmed­elskedjan i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar ut­veckling i hela landet?”

VK har samråd med de ideella organisationerna som samarbetade tidigare kring livsmedelsstrategin, d v s WWF, Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter och djurskyddsorganisationerna. Vi planerar ett utspel med budskapet att det finns goda möjligheter att försörja landet eller EU med livsmedel utan att avstå från nödvändiga klimat- och miljöåtgärder eller att kompromissa med djurskyddslagens ambitioner.

Ett upprop från 400 forskare på initiativ från Potsdam-institutet säger att rulla tillbaka miljölagstiftning för att öka produktionen inte löser krisen. Det tar oss ännu längre bort från ett livsmedelssystem som man kan lita på och som är motståndskraftigt för framtida kriser och levererar hållbar och hälsosam kost. Man pekar på möjligheten att minska användningen av spannmål som foder d v s minska animalieproduktionen, öka odlingen av baljväxter, minska svinnet och förgröna jordbruket och göra det mindre beroende av handelsgödsel och naturgas från Ryssland.

Klimatpolitiska rådet

Den 16 mars överlämnade klimatpolitiska rådet sin rapport till regeringen kring det klimatpolitiska handlingsprogrammet. Budskapet är tydligt – det går för långsamt. Vi måste ställa om från 100 år av beroende av fossil energi till alternativa energikällor, spara energi och bli mer resurseffektiva. Transportsektorn är högprioriterad när det gäller att minska utsläppet. Men här saknas styrning för ett transporteffektivt samhälle. Elektrifiering, effektivare förbränningsmotorer och biodrivmedel räcker inte för att nå klimatmålen för inrikes transporter. Klimatpolitiska rådet vill att man höjer ambitionen från fossilfritt till klimatneutralt jordbruk. Kompletterande åtgärder kan komma att behövas för att kompensera för sådana utsläpp från jordbrukssektorn som inte går att helt bli av med, säger klimatpolitiska rådet. Här kanske kolinlagring kan vara ett intressant alternativ. Rådet tycker att Jordbruksverket ska få i uppdrag att ta fram strategiska planer för nollutsläpp. Och hur kommer det att stämma med livsmedelsstrategins mål om ökning av produktionen?

Samråd kring hållbar och hälsosam kost

Livsmedelsverket har kallat till samråd med anledning av Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens uppdrag i slutet av april. VK har samråd med de organisationer som ingår i Livsmedelsverkets råd för hållbar konsumtion.

Medlemsavgiften

Vi vill bara än en gång påminna om medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr betalas till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och e-postadress. Vi tackar för ert stöd.

Årsmöte i Vi Konsumenter den 20 april 2022

Inbjudan går ut separat. Välkomna!

Hälsningar från styrelsen
Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström