Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Inbjudan till årsmöte den 20 april

torsdag 24 mars 2022

Nu får vi träffas – välkommen till Vi Konsumenters årsmöte den 20 april!

Årsmötet äger rum på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm.

Kl. 17.00 inleder vi med ett seminarium med Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet & Kvalitet på COOP, som talar över ämnet ”Hur bidrar COOP till hållbara matval?”

Kl. 18.00 Årsmötesförhandlingar

Efter årsmötet bjuder vi på Christinas härliga husmanstapas, vin och alkoholfria alternativ.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget hittar du här.

Anmäl deltagande till gunnela.stahle@gunnela.nu eftersom vi behöver veta inför förplägnaden efter mötet. Den som vill kan få handlingarna skickade, meddela Gunnela på samma e-postadress.

Varmt välkomna!

Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd

3 Fråga om årsmötet är rätt utlyst

4 Fastställande av dagordning

5 Val av mötesfunktionärer
a) Val av ordförande och sekreterare för mötet
b) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

6 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse

7 Behandling av balans- och resultaträkning

8 Behandling av revisorernas berättelse

9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

10 Beslut om antalet styrelseledamöter

11 Val ordförande

12 Val av övriga ledamöter i styrelsen

13 Val av två revisorer

14 Val av valberedning och sammankallande

15 Motioner

16 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

17 Styrelsens förslag till verksamhetsplan, riktlinjer och budget för kommande verksamhetsår

18 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet

19 Avslutning

Välkomna!

Styrelsen för Vi Konsumenter

Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström