Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev februari 2022

måndag 21 februari 2022

VK vill ha märkning av kött från betande djur

I november förra året skrev Vi Konsumenter tillsammans med Världsnaturfonden WWF, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen ett brev till Svensk dagligvaruhandel med önskemål om att Svensk Dagligvaruhandel i en branschöverenskommelse, för det kött som idag inte är KRAV-märkt eller certifierat som Naturbeteskött, införa krav på att ange om nötköttet kommer från djur som fått gå på bete eller inte.

Vi som undertecknare blev inbjudna till Svensk Dagligvaruhandels hållbarhetsråd, som hade sitt möte den 15 februari. Rådet omfattar samtliga hållbarhetschefer från dagligvaruhandeln. Det fanns en gemensam positiv uppfattning om att förslaget till märkning och certifiering är angeläget. Frågan är snarare hur märkning och certifiering ska genomföras, eftersom det finns viss problematik kring sortering i slakt mm. Man är tacksam för stöd med att påverka slakterier och leverantörer. Man för redan diskussioner med LRF och ska träffa slakteriföretagen.

VK framförde också ett tack till rådet för stödet för svenska kors rätt till bete, men betonade att segern ännu inte är nådd.   Åsa Domeij, Axfood, betonade att om svenskt jordbruk ska behålla ett högt förtroende för sina produkter, krävs utveckling av viktiga svenska mervärden, för att man inte ska bli förbisprungen av leverantörer i andra länder.

 

EAT Lancet tappar som riktvärde

I nyhetsbrevet för januari nämndes EAT Lancet-rapporten som ofta refereras kring behovet av att minska matens klimatpåverkan. Rapporten förespråkar en ökning av grönsaker, frukt, omättade oljor, legymer, nötter och fisk och en minskning av kött, kyckling, mejeriprodukter, ägg och potatis. Rapporten har alltmer ifrågasatts, inte minst pga av extrema riktvärden. För nötkött, lamm och griskött anges 7 g per dag.

VK har ifrågasatt EAT Lancet-rapporten eftersom analys av konsekvenserna av en strikt tillämpning av EAT Lancet-rapporten i ett nordiskt perspektiv saknas. Mätmetoderna som använts har stora svagheter. En kraftig minskning av djurhållningen i Sverige kan innebära stora svårigheter att uppfylla nationella miljökvalitetsmål, som Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv (biologisk mångfald). En betydande minskning av ffa gräsätande djur minskar förutsättningarna för ökad kolinlagring och minskat behov av bekämpningsmedel. Risken för ökad import är påtaglig och därmed för en försämrad försörjningsförmåga. Hälsoaspekterna kräver ytterligare kunskapsuppbyggnad.

Sveriges Konsumenter skriver nu i sin publikation Mat som gör gott: ”Minska utsläppen av växthusgaser från mat genom att ställa om till ett fossilfritt jordbruk och anpassa den svenska produktionen till nationella miljökvalitetsmål. Det handlar främst om att begränsa klimatpåverkan, genomföra en giftfri miljö, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Målet är att rekommendationerna ska följas på befolkningsnivå år 2030. Etappmål bör sättas längs vägen.”

 

Konsumtionsbaserade utsläpp

Sedan 2016 är Vi Konsumenter del av det som tidigare kallades Klimatmålsinitiativet. Syftet är kvantifiera och sätta mål för våra konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Vår konsumtion av varor och tjänster, inte minst genom import, står för en stor del av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Tillsammans med ett tjugotals ideella organisationer har skrivits ett flertal debattartiklar och det har utövats direkt påtryckning på politiker. Frågan behandlas nu av miljömålsberedningen. Signalerna är inte uppmuntrande. Det argumenteras att vår export av varor, med lägre klimatavtryck borde ingå i resonemanget. Läs gärna Anders Wijkmans inlägg i Svenska Dagbladet.

 

Bidra till VKs verksamhet

VK vill påminna om medlemsavgiften för 2022. Vi är helt beroende av medlemsavgifter för att finansiera vår verksamhet. Styrelsen bidrar ideellt med sin tid och sitt engagemang, men våra seminarier och andra evenemang, som har uppskattats, medför kostnader. Vi hoppas därmed att ni vill bidra till att vi kan fortsätta vår verksamhet. Medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr betalas till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna mail-adress. Vi tackar för ert stöd!

 

Årsmöte i Vi Konsumenter den 20 april 2022
Boka in dagen!  Vi kommer bjuda på en spännande föreläsare och god förtäring.

 

Hälsningar från styrelsen
Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström