Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

VK i möte med Svensk Dagligvaruhandel

onsdag 16 februari 2022

Märkning av kött från betande djur

I november förra året skrev Vi Konsumenter tillsammans med Världsnaturfonden WWF, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen ett brev till Svensk dagligvaruhandel (SVDH). Där framfördes önskemål om att SVDH i en branschöverenskommelse, för det kött som idag inte är KRAV-märkt eller certifierat som Naturbeteskött, införa krav på att ange om nötköttet kommer från djur som fått gå på bete eller inte. Skälet till detta är att bete innebär en förbättring av djurvälfärden och att betande djur gynnar såväl biologisk mångfald som ökad kolinlagring. Vi ville också att dagligvaruhandeln ställer krav på certifiering vid försäljning av svenskt nötkött, för att säkerställa för konsumenten viktiga svenska mervärden kring djurskydd, miljö och livsmedelsäkerhet.

Vi som undertecknare blev inbjudna till Svensk Dagligvaruhandels hållbarhetsråd, som hade sitt möte den 15 februari 2022. Rådet omfattar samtliga hållbarhetchefer från dagligvaruhandeln. Det fanns en gemensam positiv uppfattning om att förslaget till märkning och certifiering är angeläget. Frågan är snarare hur märkning och certifiering ska genomföras, eftersom det finns viss problematik.  Man är tacksam för vårt stöd med att påverka slakterier och leverantörer. Man för redan diskussioner med LRF och ska träffa slakteriföretagen. VK framförde också ett tack till rådet för stödet för svenska kors rätt till bete, men betonade att segern ännu inte är nådd. Åsa Domeij, Axfood, betonade att om svenskt jordbruk ska behålla ett högt förtroende för sina produkter, krävs utveckling av viktiga svenska mervärden för att man inte ska bli förbisprungen av leverantörer i andra länder.