Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev januari 2022

tisdag 18 januari 2022

Nytt år med nya utmaningar

Föreningen Vi Konsumenter vill tillönska alla en bättre fortsättning på det nya året.

VK är helt beroende av medlemsavgifter för att finansiera sin verksamhet. Styrelsen bidrar ideellt med sin tid och sitt engagemang, men våra seminarier och andra evenemang, som har uppskattats, medför kostnader. Vi hoppas därmed att ni vill bidra till att vi kan fortsätta vår verksamhet. Medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter är 250 kr och betalas till
postgiro 41 80 03-0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna mailadress. Vi tackar för ert stöd!

Nya nordiska näringsrekommendationer
Nya nordiska näringsrekommendationer ska presenteras i slutet av året. Det nordiska samarbetet finansieras av Nordiska ministerrådet och medlemsländerna. Norge leder arbetet.  Livsmedelsverket planerar en öppen remiss av förslaget i augusti 2022. Hållbarhet ska integreras mer än tidigare. Framför allt vägs miljöaspekter in. Övriga hållbarhetsaspekter är lämpligare att integrera på nationell nivå. Vi ser med spänning fram emot förslaget, f f a hur man kommer hantera animaliska livsmedel och det röda köttet, d v s främst kött från nötkreatur, får och gris. Ofta används EAT Lancet-rapporten från januari 2019 som referens. Rapporten fokuserar f f a på hälsa och klimataspekter och har fastställt en global kost som innebär en ökning av fullkorn, frukt, grönt, nötter, omättade oljor och fisk och en minskning av mejeriprodukter, kött, ägg, potatis och tillsatt socker.

Vi Konsumenter skriver i sin hållbarhetsstrategi från juni 2021:
”Förenklingar innebär risker från hållbarhetssynpunkt. Livsmedelssystemet är komplext. Det visar WWF:s Köttguide och Vegoguide, Djurskyddet Sveriges Djurschysst och miljömärkningar, som KRAV, EU-ekologiskt och Svenskt Sigill, som alla är hjälpmedel för medvetna val. Djurhållning kan ha en positiv roll i ett hållbart jordbruk genom att ingå i ett kretslopp som ökar kolinlagringen och förbättrar jordhälsan. Djur utnyttjar biprodukter och bidrar genom bete till biologisk mångfald. Kött och mejeriprodukter från gräsätande djur, nötkreatur och får, konkurrerar i liten omfattning med grödor för humankonsumtion. Vallodling minskar behovet av bekämpningsmedel, ökar kolinlagringen och förbättrar jordhälsan”.
VK får stöd av en artikel i Nature Food, 2021, där forskare har funnit att ett cirkulärt livsmedelssystem för djurhållningen kräver ändring av EAT- Lancet i Europa. Ett kalkylerat cirkulärt system minskade utsläppen av växthusgaser med 31% och landanvändning med 42% när stora delar av kycklingkött ersattes med mjölk, kött från mjölkkor och gris.

Hållbar och hälsosam konsumtion
Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har också regeringens uppdrag att ge förslag till hållbar och hälsosam konsumtion. Uppdraget ska delredovisas vid två tillfällen och slutredovisas i januari 2024. Arbetet ska utgå från Sveriges folkhälsopolitiska mål att: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation. Arbetet ska också utgå från Sveriges miljömålssystem och mål och uppföljning av Agenda 2030.
Samråd ska ske med berörda aktörer såsom Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket. Man ska föra dialog med livsmedelsbranschen, kommuner, regioner och andra aktörer. Enligt delrapporten i september 2021 sägs att de största förändringar som behöver ske i Sverige för att nå en hållbar livsmedelskonsumtion är att öka vår konsumtion av livsmedel från växtriket, minska konsumtionen av animalier och minska överkonsumtionen av livsmedel, särskilt energitäta och näringsfattiga livsmedel, samt minska matsvinnet.
Vi Konsumenter är kallat till samråd och kommer peka på vikten av att inkludera flera hållbarhetskriterier, som kemikalier, beakta sårbarhetsaspekten, nationella miljömål inklusive generationsmålet och se jordbrukets potential kring kolinlagring.

Märkning av kött från betande djur och certifiering av nötkött
I tidigare nyhetsbrev har vi berättat om vårt brev tillsammans med Världsnaturfonden, WWF, World Animal Protection, Sverige, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen till Svensk Dagligvaruhandel. Vi har fått ett positivt svar på brevet och är inbjudna till Svensk Dagligvaruhandels hållbarhetsråd den 15 februari.

Årsmöte i Vi Konsumenter den 20 april 2022
Boka in dagen!  Vi kommer bjuda på en spännande föreläsare och god förtäring!

Hälsningar från styrelsen
Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström