Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenters hållbarhetsdeklaration juni 2021

måndag 7 juni 2021

Detta är en reviderad utgåva av Vi Konsumenters hållbarhetsdeklaration från april 2021.

”Hur” är väl så viktigt som ”Vad” från hållbarbetssynpunkt
Vi Konsumenter har i över tio år haft fokus på hållbar produktion och konsumtion av mat. Sedan några år har hållbarhetsfrågorna fått starkt ökat uppmärksamhet med klimat i medialt fokus. Men det finns ett stort behov av att bredda debatten till flera hållbarhetskriterier. Målkonflikter måste hanteras. Omvärlden förändras och ny kunskap tillkommer.

Vi Konsumenter anser med dagens kunskap och våra värderingar att hållbar konsumtion av mat innebär att:

  • Vi måste minska de ekologiska fotavtrycken av vår matkonsumtion.
  • Krav på hållbart producerad mat måste omfatta alla planetens gränser samt social hållbarhet som hälsoaspekter, antibiotikaanvändning, djurvälfärd, arbetsförhållanden m m.     
  • Förenklingar innebär risker från hållbarhetssynpunkt. Livsmedelssystemet är komplext. Det visar WWF:s Köttguide och Vegoguide, Djurskyddet Sveriges Djurschysst och miljömärkningar som KRAV, EU-ekologiskt och Svenskt Sigill, som är hjälpmedel för medvetna val.
  • Åtgärder för att rädda klimatet kan öka kemikalieanvändningen, minska den biologiska mångfalden och sänka djurvälfärden genom fokus på resurseffektvitet. 
  • Växtbaserad mat är positivt från klimat- och hälsosynpunkt. Men odlingen måste också produceras inom ramen för planetens gränser för kemikalieanvändning, biologisk mångfald, mark- och vattenanvändning m m. WWF:s vegoguide ger vägledning.
  • Det är viktigt att konsumera mindre men bättre kött. Hur djuren föds upp och hålls har stor betydelse. WWF:s Köttguide och Djurschysst ger vägledning. 
  • Generationsmålet kräver att vi inte ska orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Vår import av mat kan öka våra ekologiska fotavryck, genom ökat klimatavtryck och ökad kemikalie- och antibiotikaanvändning. Livsmedelsproduktionens sårbarhet och importberoende måste också vägas in.
  • Djurhållning kan ha en positiv roll i ett hållbart jordbruk genom att ingå i ett kretslopp som ökar kolinlagringen och förbättrar jordhälsan. Djur utnyttjar biprodukter och bidrar genom bete till biologisk mångfald. Kött och mejeriprodukter från gräsätande djur, nötkreatur och får, konkurrerar i liten omfattning, med grödor för humankonsumtion. Vallodling minskar behovet av bekämpningsmedel, ökar kolinlagringen och förbättrar jordhälsan.
  • Livsmedlens näringsinnehåll måste inkluderas vid jämförelse av hållbarhetspåverkan.

Den fullständiga versionen av VK:s hållbarhetsdeklaration kan laddas ned här.