Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev februari 2021

onsdag 17 februari 2021

Hållbar produktion och konsumtion av mat
Hållbara livsmedelssystem är en het fråga. FN ska samla en Food Summit i oktober 2021. EU:s Green Deal och Farm to Fork vill öka hållbarheten i livsmedelsproduktionen. Man sätter upp kvantitativa mål för användning av bekämpningsmedel, handelsgödsel och antibiotika till djur, stärkt djurskydd och en ökning av ekologisk produktion. Den svenska livsmedelsstrategin är huvudsakligen en tillväxtstrategi.  Men strategin syftar också till att uppfylla nationella miljömål, vilket inte har varit särskilt framgångsrikt; 15 av 16 mål uppfylls inte. Jordbruksverkets rapport kring hållbara livsmedelsystem, som Vi Konsumenter har kommenterat (se tidigare nyhetsbrev) ska vara färdig, men vi har inte sett slutresultatet.  
VK anser:
Att det krävs samordning mellan myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner avseende definitionen av hållbara livsmedelssystem och vilka åtgärder som krävs för att uppnå dessa.
– Att dimensionen ekologisk hållbarhet måste vara ramen för en hållbar utveckling där planetens gränser är vägledande. Social hållbarhet måste vara uppfylld medan den ekonomiska hållbarheten är verktyget. Ekonomisk hållbarhet omfattar såväl samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt perspektiv.
– Att resurser avsätts för att uppnå svenska miljökvalitetsmål.
– Att nödvändiga hållbarhetsåtgärder måste omfatta hela livsmedelsystemet.
– Att hållbar konsumtion kan vara en drivkraft i hållbarhetsarbetet, men inte får innebära att ansvaret för utvecklingen och utbud överförs till konsumenterna. Det krävs politiskt ansvar och utveckling av verkningsfulla styrmedel.

Antibiotikaplattform
Som beskrivits tidigare har Axfoundation reviderat kriterierna för ansvarfull användning av antibiotika som ska användas vid upphandling av animaliska produkter. Till arbetet var kopplat en bred referensgrupp. KSLA och Axfoundation vill skapa en gemensam plattform kring frågan kring antibiotika och hur motverka ökad antibiotikaresistens. Värdet med referensgruppen är att den täcker in många intressenter inklusive detaljhandeln och konsument. Vid en workshop i januari diskuterades framtida uppgifter. Den 15 och 16 mars ordnas ett Uppsala Health Summit med fokus på antibiotika och konsumentperspektiv.  

Kristdemokraternas mjölkdag i mars
I flera år har KD:s Magnus Oscarsson ordnat ett seminarium i riksdagen. Seminariet vänder sig till politiker och lantbruksnäringen. VK har bjudits in för att representera konsumenterna. Svensk mjölkproduktion står inför utmaningar. 

Det sker en kraftig ökning av utbud och konsumtion av växtbaserad mat. Trendspanare bedömer att detta är den största omställningen på den globala matmarknaden någonsin. Det handlar inte bara om att minska det röda köttet p g a cancerrisk och klimatpåverkan utan också att minska på mejeriprodukterna. Debatten är polariserad. Det finns utspel som belastar produktionen av animalier, som orsak till alla världens miljö- och klimatproblem. Det är i det landskapet som svensk mjölkproduktion ska navigera. I det sammanhanget blir därför marknadsföring av svenska mervärden kopplat till svensk mjölkproduktion av stor betydelse. Det svenska beteskravet för mjölkkor är ett oslagbart mervärde för svensk mjölk. Det samlade svenska djurskyddet tillsammans med VK planerar en förnyad konsumentstudie kring frågan. Den tidigare från 2015 angav väldigt tydligt värdet av det svenska beteskravet för kor. Sänktes det svenska djurskyddet angav majoriteten av konsumenterna att man inte skulle prioritera svensk mat.

Påminnelse om medlemsavgift
Vi tackar er som redan betalt. Medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr betalas till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna mail-adress. Vi tackar för ert stöd. Allt arbete inom föreningen sker på frivillig basis, men vi är beroende av medlemsavgifter för att kunna ordna seminarier i aktuella ämnen och vara på plats där besluten tas. 

Årsmötet genomförs digitalt den 21 april kl 16.00. Anita Falkenek, KRAV kommer inledningsvis berätta om utmaningar och möjligheter för ekologiska produkter. 
Boka dagen!

Välkomna önskar styrelsen!
Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson