Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissvar ang Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd…

torsdag 11 februari 2021

Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

Vi Konsumenter (VK) har beretts möjlighet att yttra sig över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter i anslutning till den nya djurhälsolagen AHL. VK har aktivt deltagit i debatten kring hur Sverige även fortsättningen ska kunna skydda svensk djurhållning från allvarliga smittsamma djurssjukdomar genom införsel av djur och förhindra spridning av smitta.

Ladda ner bifogat remissyttrande