Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev september 2020

fredag 25 september 2020

Seminarium kring växtbaserad mat 24 november kl 17.00

Vi Konsumenter ordnar tillsammans med Världsnaturfonden (WWF) och Konsumentföreningen Stockholm ett webinarium där vi granskar utbud, får avlyssna hur dagligvaruhandeln och industrin ser på frågan och hur WWF kan hjälpa oss till hållbara val av vegetariska produkter. Äkta Vara presenterar sin studie av ett stort antal växtbaserade produkter. Boka in dagen!

Djurskyddsmärkning inom EU
Inom ramen för EU:s Green Deal och Farm to Fork finns ett förslag till djurskyddsmärkning. Det tyska ordförandeskapet driver på med stöd av flera andra medlemsländer. Det är Livsmedelsverket som ansvarar för märkning av livsmedel och frågan diskuterades på ett möte med en rådgivande grupp den 4 september, medan Näringsdepartementet bjöd in till ett särskilt möte i anslutning till det nationella djurskyddsnätverket den 10 september. VK har framfört att förslaget sannolikt både kan vilseleda konsumenterna, bromsa en nödvändig utveckling av djurskyddet inom EU och gynnar kanske inte heller svenska djurbönder. En djurskyddsmärkning innebär att man överlämnar till konsument och marknad att lösa svagheter i dagens djurhållning.

I Sverige finns en gemensam uppfattning om att EU bör höja sin ambition när det gäller lagstiftning inom djurskyddsområdet. Det finns också en motiverad kritik mot att många medlemstater inte implementerat gällande djurskyddslagstiftning. Djurskyddsmärkning får inte ersätta dessa berättigade krav på ett gott djurskydd inom unionen. Om det trots detta finns ett starkt stöd för detta bland medlemsstaterna är det angeläget att ovan nämnda risker vägs in i utvecklingen av kriterier, kontroll och kommunikation.
Det är ytterst osäkert om kriterier i en EU-märkning skulle balansera mot svensk djurskyddslagstiftning. En märkning kräver certifiering och kontinuerlig kontroll, vilket medför en extra kostnad. Men en djurskyddsmärkning skulle kanske innebära en bättre och säkrare tillämpning av gällande djurskyddsregelverk inom EU. Omärkta produkter skulle förhoppningsvis straffas av konsumenterna. Mycket beror också på hur detaljhandeln ställer sig. Om detaljhandeln eller grossister ställer krav på exempelvis minst en stjärna, skulle detta kunna vara drivande. Förädlingsindustrin skulle också kunna ställa tydligare krav på ingående animaliska råvaror. Ett intressant alternativ är att begränsa märkningen till business to business, d v s inte kommuniceras till konsument utan utgöra grund för krav på leverantör. Det finns en skeptisk inställning från svensk lantbruksnäring, och slakteriindustrin. Trots detta är Jordbruksverket positivt. Dagligvaruhandeln är försiktigt positiv. Kommerskollegium framhåller att obligatorisk märkning kan vara handelsstörande. VK har skickat skriftliga synpunkter till Näringsdepartementet.

Antibiotikakriterier 2.0
Axfoundation har presenterat sina reviderade kriterier kring antibiotika och djurvälfärd vid upphandling av animaliska livsmedel. Avsikten är att dessa ska antas av den svenska dagligvaruhandeln och grossister. Antibiotikakriterierna togs fram av Axfoundation tillsammans med en expertgrupp bestående av Mats Troell från Beijer Institute/Stockholm Resilience Centre, Jenny Lundström från Friska djur och Frida Lundmark-Hedman från Sveriges Lantbruksuniversitet. Dessutom deltog aktivt en bred referensgrupp; Axfood, Coop, Findus, Gård & djurhälsan, ICA, Lidl, Livsmedelsföretagen, LRF, Martin & Servera, SIWI, SVA, Svensk Dagligvaruhandel, Upphandlingsmyndigheten, Vi konsumenter, World Animal Protection, Världsnaturfonden WWF. Ni hittar kriterierna på www.axfoundation.se/antibiotika. Fisk och skaldjur ingår numera. Det nya är att man bl a inför restriktioner när det gäller vissa antibiotika som ska reserveras för humanmedicinen. Till kriterierna finns ett omfattande frågebatteri, som preciserar hur man kan uppnå en god djurhälsa och därmed ett minskat behov av antibiotikabehandling.

Sveriges Konsumenter ser över sin livsmedelstrategi

Matgruppen, som består av medlemmar i Sveriges Konsumenter, ska se över och aktualisera SK:s livsmedelsstrategi: Bra Mat för alla.  SK:s matgrupp har haft ett första möte kring frågan 2 september. Har ni synpunkter, skicka gärna dessa till gunnela.stahle@vikonsumenter.org.

Påminnelse medlemsavgift

Vi vill påminna om medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr till postgiro 41 80 03-0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare. De som redan har betalat sin avgift kan givetvis bortse från vår påminnelse. Vi tackar för ert stöd och kommer att fortsätta att arbeta för en hållbar produktion och konsumtion av mat, till nytta för konsumenterna, ekosystemen, klimatet, miljön och djuren.

Med förhoppning om en bättre höst!

Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Inger Helgesson
Sören Persson