Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev augusti 2020

torsdag 27 augusti 2020

En orolig sommar
Corona-pandemin har inneburit stora begränsningar för många i samhället och en skrämmande hög dödlighet.  Vi har haft en intensiv diskussion kring den svenska strategin mot spridning och bekämpning av Covid 19, men debatten har också fokuserats på vår livsmedelsberedskap. LRF brukar tala om att vi bara är 50 procent självförsörjande på mat. Men det gäller handelbalansen, d v s pengar. I realiteten är vi mer än väl självförsörjande när det gäller energi och protein från svenskt jordbruk om importen av mat skulle begränsas. Det är insatsmedel till jordbruket som drivmedel, handelsgödsel, växtskydd och foder, som är kritiska från beredskapssynpunkt och som kanske på sikt måste lagras för att öka beredskapen. Corona-krisen visade också att jordbruket är beroende av utländsk arbetskraft.

Intresset för svensk mat har ökat. I oroliga och osäkra tider vill vi ha nära och trygg mat. Nationalismen har fått medvind och globaliseringen kommer sannolikt finna andra former framöver. Stockholm Environment Institute www.sei.org har tagit fram ett instrument, som ska öka transparensen kring leverantörskedjor. Hur transporteras vår mat mellan olika leverantörer och mellan olika länder? Vi är väl många som reagerat på att vissa råvaror tar omvägen kring Sydostasien där arbetskraften är billig, för förädling och paketering. Transportsektorn är en av de kritiska sektorerna från klimatsynpunkt.

Därför är intresset stort för att öka den svenska odlingen och förädlingen av växtbaserad mat. ICA har i sitt initiativ Växa en fokusering på växtbaserat och hållbart svenskt jordbruk. COOP har presenterat sin hållbarhetsdeklaration. Coop har fångat upp 10 viktiga kriterier från planetens gränser och FN:s hållbarhetsmål. De tio parametrarna omfattar inte bara biologisk mångfald och klimat utan viktiga frågor som bördighet, vattenåtgång, bekämpningsmedel och övergödning. Djurhälsa har fått en egen parameter och inkluderar glädjande nog också djurvälfärd, som är en fråga som engagerar många konsumenter. Hur de olika kriterierna uppfylls prickas in i ett ”spindeldiagram” – ju närmare centrum desto bättre. Helhetsgreppet är intressant och lovvärt, men hur informationen ska användas och nå konsumenterna är ett frågetecken. Vi Konsumenter, tillsammans med WWF och Konsumentföreningen Stockholm, planerar att genomföra sitt planerade seminarium: Växtbaserad mat – är den spårbar, säker och hållbart producerad? Boka in den 24 november, sannolikt kommer seminariet genomföras digitalt.

Hållbarhet i livsmedelsystemet
Jordbruksverket har regeringens uppdrag att studera hållbarhet i livsmedelssystemet. Vi Konsumenter som finns i referensgruppen har yttrat sig över ett första utkast. Det är en imponerande sammanställning, men vi har åter framfört att hållbarhet kräver att produktionen sker inom ramen för planetens gränser. Jordbruksverket använder begreppet resurseffektivitet, vilket kan missa viktiga hållbarhetsaspekter. Vidare anser vi, och flera remissinstanser, att certifieringar, som KRAV och Svenskt Sigill är viktiga styrmedel mot ökad hållbarhet. Jordbruksverket har inte inkluderat certifieringar. Vidare ifrågasätter VK verkets omvärldsanalys. Naturskyddsföreningen ingår, förvånansvärt nog, inte i sammanställningen..
I sammanställningen ingår en bred internationell analys bl a FAO. VK har kompletterat med en intressant omställning hos FN:s organ för jordbruk och livsmedel. Med hänvisning till risken för brist på livsmedel globalt rekommenderade FAO tidigare ökad produktion med högre intensitet. Men nu konstaterar FAO: Ett resursintensivt jordbrukssystem med mycket insatsmedel, som har orsakat omfattande avskogning, vattenbrist, utarmning av jordar och höga utsläpp av växthusgaser, kan inte leverera hållbar mat- och jordbruksproduktion”. I stället propagerar man för mer holistiska metoder som agroekologi, agroforestry, conservation farming, jordbruk som blandar djur- och växthållning, varierade växtföljder, roterande betesmarker och vallodling för att öka markernas bördighet och mycket annat. Fossila bränslen pekas ut som ett stort problem, som behöver avvecklas.

Sveriges Konsumenter ser över sin livsmedelstrategi
Matgruppen, som består av medlemmar i Sveriges Konsumenter ska se över och aktualisera SK:s livsmedelsstrategi: Bra Mat för alla. Har ni synpunkter, skicka gärna dessa till Gunnela Ståhle.

Med förhoppningen om en bättre höst!

Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Inger Helgesson
Sören Persson