Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nytt år

söndag 26 januari 2020

Vi önskar alla medlemmar ett gott nytt decennium. Nytt år, dags att betala medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare. Medlemsavgiften har varit 250 kr sedan 2019 och vi ska givetvis ändra under fliken Bli Medlem. Vi tackar för ert stöd. Vi kommer fortsätta att arbeta för en hållbar produktion och konsumtion av mat, till nytta för konsumenterna, ekosystemen, klimatet, miljön och djuren. Vi kommer kritiskt granska utvecklingen av den svenska livsmedelsstrategin. Vi har startat en diskussion kring växtbaserad mat. Det initiativet har uppskattats och vi kommer fortsätta att kritiskt följa utvecklingen. Även växtbaserade livsmedel måste vara hållbart producerade. Även om miljöbelastningen från transport är liten när man analyserar enskilda råvaror enligt LCA (livscykelanalys), så måste man se till helheten, där handeln med mat har stor betydelse i det globala perspektivet. Transportsektorn är en de mest klimatbelastande sektorerna och står inför stora utmaningar. Den väldigt tydliga preferensen för lokalt producerad mat behöver inte bara vara känslomässigt driven. Det handlar också om ökad möjlighet att påverka hur maten produceras. En annan viktigt fråga från hållbarhetsynpunkt är att minska utvecklingen av antibiotikaresistens. Utveckligen kan vi påverka genom opinionsarbete, men också i vårt val av livsmedel och i våra roller som konsumenter av sjuk – och tandläkarvård och som sällskapsdjursägare.

VK kommer fortsätta att samarbeta med andra organisationer. Främst med Sveriges Konsumenter, men också med miljö – och djurskyddsorganisationer. Djurens välfärd är en fråga som hamnar mycket högt i rangordningen av mervärden i aktuella konsumentenkäter VK ska väl utnyttja att vi representerar konsumenterna i Jordbrukets råd för hållbar produktion och konsumtion och Livsmedelsverkets motsvarande råd. Vi Konsumenter har också blivit tillfrågade att ingå i Svenskt Sigills standardråd. VK deltar också bl a i  Kommerskollegiets referensgrupp kring handel.     Årsmöte den 21 april 2020
Boka in dagen. Som vanligt kommer vi bjuda in en intressant föreläsare. Dessutom bjuder vi på mingel med lite gott att äta och dricka.