Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Jordbruksverket som nyckelaktör

lördag 25 februari 2017

Många åtgärder i regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin hamnar på Jordbruksverket. Statens jordbruksverk har som förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Här ingår med andra ord såväl ett gott djurskydd som konsumentnytta. Jordbruksverket har sett över sina samrådsformer med övriga intressenter i samhället. Viktiga intressenter är givetvis olika organisationer inom lantbruket, industrin och dagligvaruhandel. Men väl så viktiga är miljö – och djurskyddsorganisationer, veterinärer och konsumenterna. Jordbruksverket har föreslagit att konsumentrådet avvecklas och att det inrättas ett övergripande råd för hållbar produktion av livsmedel. Förslaget innebär att konsumenterna endast finns representerade i detta råd. Det finns ingen representation i Jordbruksverkets insynsråd (styrelse). Vi Konsumenter anser att konsumentfrågorna måste vara centrala i myndighetens uppdrag och verksamhet. Därför föreslår VK att verket behåller sitt konsumentråd. VK föreslår också att djurskyddsrådet får konsumentrepresentation, vilket detta hade tidigare. Djurskydd är det högst prioriterade mervärdet hos svenska konsumenter. Läs gärna vårt yttrande.

Ladda ner bifogat dokument