Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

En svensk plattform för djurvälfärd

lördag 4 juni 2016

Sverige har framgångsrikt tillsammans med Danmark, Holland och Tyskland drivit frågor kring förbättrat djurskydd inom EU.

I december 2014 undertecknades en deklaration, som uppmanade EU-kommissionen att inrätta en EU-plattform för djurvälfärd för intressenter och ansvariga myndigheter. Plattformen ska underlätta för Kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna, myndigheter och ideella organisationer föra diskussionen om frågor kring djurvälfärd inom EU.

Syftet är att skapa en bred delaktighet inom det europeiska samhället. Vi Konsumenter tillsammans med Djurskyddet Sverige anser att det behövs en motsvarande plattform även i Sverige. De handlingsplaner som utarbetats för svensk kött – och mjölkproduktion har inte inkluderat varken konsumenter eller djurskyddsorganisationer. Jordbruksverkets förslag till ändrade djurskydds-föreskrifter för bete involverade inte heller djurskyddet, miljörörelsen eller konsumentorganisa-tionerna.

Frågan är speciellt angelägen inför att regeringen ska lägga en proposition om en ny djurskyddslag. Därför gör nu Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige en framställan till landsbygdsministern.

Läs denna framställan