Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Öppet brev om oro kring livsmedelsstrategin

måndag 25 april 2016

Företrädare för miljö, djur och konsumentorganisationer går nu ihop i ett gemensamt upprop i ett öppet brev, då vi är djupt oroade över att regeringen håller på att ta fram en livsmedelsstrategi som kommer att lämna miljö, djur och konsumenter åt sidan. I den strategi som regeringen inom några veckor väntas presentera har vi fått information om att den inte kommer att ställa upp tillräckliga konkreta miljö- och klimatmål, den förväntas inte ta upp hur vi ska komma åt den för stora konsumtionen av kött eller stärka djurskyddet i produktionen. Snarare väntas strategin fokusera på hur vi kan öka den svenska produktionen utan målsättningar och i vissa fall till och med sänkta krav inom miljö, klimat och djurskydd. Det här är helt fel väg att gå anser vi som genom våra organisationer representerar en stor del av den svenska befolkningen.

Öppet brev till miljöminister Åsa Romson, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och konsumentminister Per Bolund:

Miljö- och klimatåtgärder i den svenska livsmedelsstrategin

En svensk livsmedelstrategi måste respektera planetens, ekosystemens, djurens och konsumenternas krav på en hållbar produktion och konsumtion. FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 – anger att senast 2030 ska hållbara system för livsmedelsproduktion uppnås samt motståndskraftiga jordbruksmetoder införas som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.

Det innebär att en svensk strategi måste omfatta att svenska miljömål och generationsmålet ska nås, djurskyddet inte försämras och Sveriges åtaganden när det gäller att minska klimatpåverkan uppfylls. En förbättrad folkhälsa måste också ingå. En livsmedelstrategi som fokuserar på en ökad produktion utan målsättningar inom miljö, klimat, djurskydd och folkhälsa är inte att ta ansvar för de miljö- och klimatmål som den svenska regeringen åtagit sig.

Inför starten av arbetet med livsmedelsstrategin utfärdade regeringen en avsiktsdeklaration. I denna anges att målet för arbetet med livsmedelsstrategin är att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelsproduktionen, samtidigt som de relevanta nationella miljömålen nås. Vidare ska enligt regeringen eftersträvas en ökad andel ekologisk produktion och konsumtion. Sedan Konkurrenskraftutredningen överlämnades till regeringen i mars 2015 har efterfrågan på svenska och ekologiska livsmedel ökat. Sverige kan konkurrera såväl nationellt som internationellt med svenska mervärden.

Undertecknande organisationer, som representerar miljontals medborgare, förutsätter att regeringen uppfyller sina löften och levererar en svensk livsmedelsstrategi som omfattar konkreta åtgärder som bidrar till att uppfylla miljö – och klimatmål, en djurskyddslag som på ett bättre sätt bidrar till ett gott djurskydd och ambitioner för en bättre folkhälsa.

Naturskyddsföreningen Ordförande Johanna Sandahl

Världsnaturfonden WWF Generalsekreterare Håkan Wirtén

Sveriges Konsumenter Generalsekreterare Jan Bertoft

World Animal Production Generalsekreterare Roger Pettersson

Ekologiska Lantbrukarna Verksamhetsledare Maria Dirke

Konsumentföreningen Stockholm Chef för konsument och Miljö Louise Ungerth

Vi Konsumenter Ordförande Gunnela Ståhle

Djurskyddet Sverige Generalsekreterare Åsa Hagelstedt.