Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Klimatmålsinitiativet

tisdag 15 september 2015

I början av juni presenterade ett antal organisationer ett initiativ för att införa ett mål för att minska växthusgasutsläppen som inte bara omfattar den inhemska produktionen utan också omfattar vår totala konsumtion. Det innebär att importens klimatpåverkan ska inkluderas. Klimatmålsinitiativet har nu formulerat ett underlag: ”Hur kan Sverige införa ett mål om minskade växthusgasutsläpp från konsumtion? – Möjliga vägar framåt (se bilaga)” Syftet är att presentera olika tänkbara alternativ för hur Sverige ska kunna minska landets konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp och hur ett mål för det skulle kunna vara formulerat. För att kunna uppnå en hållbar svensk konsumtion – samt uppfylla generationsmålet och miljökvalitetsmålet om begränsad klimatpåverkan – behöver växthusgasutsläppen från den totala svenska konsumtionen lyftas in i miljömålsarbetet. Det behöver sättas upp mål och vision även för konsumtionsutsläppen. Eftersom detta rör miljömålen bör frågan rimligen behandlas av Miljömålsberedningen inom ramen för uppdraget om ett klimatpolitiskt ramverk och strategin för en långsiktig klimatpolitik. Göteborgs stad har infört ett etappmål för de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen om maximalt 3,5 ton per person år 2035. Det är ett exempel på ett mål med absolut nivå till skillnad från exempelvis det svenska etappmålet om att minska utsläppen i den ickehandlande sektorn med 40 procent till 2020. Detta var en fråga som VK tog upp i rundabordssamtalet i Göteborg den 10 september. Den 30 september ordnar Miljömålsutredningen ett seminarium i riksdagen i frågan.

Ladda ner bifogat dokument