Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Socialstyrelsens förslag till handlingsplan mot antibiotikaresistens

tisdag 27 januari 2015

Socialstyrelsen har i samverkan med Jordbruksverket och i samarbete med ett antal berörda myndigheter utformat en tvärsektoriell handlingsplan. Planen omfattar sex målområden och kompletteras med en kommunikationsstrategi, som inte omfattas av remissen. Föreningen Vi Konsumenter har beretts möjlighet att avge synpunkter på handlingsplanen. VK har antibiotikaresistens som prioriterad fråga och har ordnat två seminarier i detta ämne i Almedalen (se bild). Fullständigt yttrande hittar du under rubriken Remissyttranden.

Sammanfattning

Vi konsumenter anser att:

  • Förslaget till handlingsplan är ett väl genomarbetat dokument, som beskriver dagens situation, klargör svagheter och tydliggör behovet av åtgärder, tillräcklig kompetens och ny kunskap. Det är angeläget att de i planen föreslagna åtgärderna genomförs med hög prioritet.
  • Handlingsplan och kommunikationsstrategi måste ses i ett sammanhang, eftersom kommunikation är en förutsättning för att uppnå önskvärd effekt med syfte att bevara antibiotika som verksamma läkemedel som en möjlighet att rädda liv och minska lidande. Det handlar om delaktighet i hela samhället.
  • Sverige har en förhållandevis gynnsam situation när det gäller antibiotikaförbrukning och resistens. Men det krävs mandat och att tillräckliga medel ställs till förfogande för att arbetet ska kunna utvecklas och fortsätta och handlingsplanen ska kunna genomföras.
  • Att kompetensförsörjning är en kritisk sektor. Genomförandet står och faller med att berörda myndigheter har tillräcklig kompetens. Speciellt krävs specialistkompetens inom området djur och livsmedel.
  • De sex föreslagna målområdena täcker väl in behovet av åtgärder som åvilar de berörda myndigheterna. Men som nämns krävs också medverkan av andra aktörer, som också kan ge stöd i det internationella arbetet, exempelvis inom EU. Inte minst gäller det utveckling av regelverk
  • Begreppet ”One Health” har fått en bredare definition än människa – djur. Miljö och livsmedel är områden där kunskapen om spridning av resistens är ofullständig, varför dessa områden bör ges hög prioritet i det fortsatta arbetet. Det gäller också frågorna kring biocider och metallers påverkan på utveckling av resistens.
  • Apotekens omreglering anges i flera fall som skäl för brist på tillförlitliga data om läkemedelsförbrukning och hur dessa används. Detta är inte acceptabelt.