Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

BEUCs policydokument om TTIP

onsdag 21 maj 2014

TTIP är en förkortning för Transatlantic Trade and Investment Partnership och  kallas oftast ”Handelsavtalet mellan EU och USA”.

Nu har BEUC presenterat sitt policydokument kring TTIP, handelsavtalet mellan EU och USA. Det finns att läsa i ursprunglig version på BEUCs hemsida från den 20 maj 2014.

»Om handelsavtalet på BEUCs hemsida

Vi Konsumenter har översatt det som står på BEUCs hemsida för våra läsares skull. Här kommer översättningen:

Vad betyder handelsavtalet för oss konsumenter i EU?

Mat är en av de viktigaste sektorerna som i huvudsak kommer att påverkas av handelsavtalet mellan EU och USA .

BEUC har tagit fram ett policydokument angående matfrågan i handelsavtalet, där man har identifierat tre problemområden, men även ger två exempel på möjligheter som ett handelsavtal skulle ge.

I dokumentet står följande:

1 Dekontaminering av slaktkroppar

USA bemyndigar slakterier att i stor skala använda dekomtaminering av slaktkroppar för att förhindra bakterietillväxt. Kemikalier som klor och peroxisyror användes för att tvätta kött vid slutet av produktionslinjen. Sådana behandlingar är inte tillåtna i EU på grund av otillräckliga bevis för deras effektivitet och den potentiella risken för konsumenternas säkerhet. Handelsavtalet bör inte användas som ett medel för att införa dessa behandlingar inom EU .

2 ”Jord till bord ”-strategin

Inom EU garanteras livsmedelssäkerheten av en så kallad ”jord till bord ”-strategi , vilket innebär att livsmedelssäkerheten måste garanteras genom hela produktionskedjan . Denna metod minimerar risken att människor blir smittade med giftiga bakterier som bärs av produktionsdjur, antingen via konsumtion eller överföring från produktionsmiljön. Som sådan har den större allmänna hälsofördelar än den ”end of line”-strategi för reduktion av patogener som tillämpas i USA. BEUC har som mål att förhindra de eventuella negativa effekter handelsavtalet skulle kunna få på konsumenternas välbefinnande.

3 Tillväxtbefrämjande substanser (hormoner och betagonister) och antibiotikaresistens

Det växande problemet med antibiotikaresistens vet inga gränser och orsakar många dödsfall på båda sidor av Atlanten varje år ( 25.000 i EU ) . BEUC utlyser ett förbud mot icke-terapeutisk användning av antibiotika på djur som föds upp för mat, och vi motsätter upphävandet av förbud mot import av hormonbehandlat kött eller tillväxtbefrämjande medel på grund av handelsavtalet.

Utanför de ovan nämnda oroande huvudområdena kommer handelsavtalet att ge möjlighet att intensifiera samarbetet inom livsmedelssektorn mellan EU och USA . Även om det ännu inte är en del av dagordningen i förhandlingarna mellan EU eller USA , ser BEUC positiva möjligheter för konsumenter.

Exempelvis :

Spårbarhet

Den senaste tidens skandaler som förmodade nötköttsprodukter som egentligen var hästkött i EU samt med fjäderfä och tomater i USA visar ett behov av att båda parter behöver utveckla sina sina rutiner. Handelsavtalet är en möjlighet att få effektivare spårbarhetssystem för mat på plats.

Varningssystem

Under avtalets regler kommer handelshinder att öppnas så att ett bredare utbud av livsmedel kommer att cirkulera på en större marknad. Därför är ett effektivt och snabbt system för att dela information om livsmedelssäkerheten i nödsituationer också ett område där vi ser möjligheter till samarbete mellan EU och USA.

Läs mer!

»Om BEUC