Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Jordbruksverkets presseminarium 22 januari

måndag 11 februari 2013

Seminariet var väbesökt och uppmärksammat av media. Medias tolkning var att rapporten  i första hand  föreslog en köttskatt. Det var inte huvudbudskapet från Jordbruksverket. Budskapet var snarare att vi måste minska köttkonsumtionen och att  hållbar köttkonsumtion är en komplicerad fråga, där man måste beakta såväl klimat, global livsmedelsförsörjnig, biologisk mångfald, kemikalieanvändning, smittskydd, djurvälfärd och antibiotikaresistens. Svensk köttproduktion har fördelar i många avseenden, men det finns utrymme för förbättringar.

Från Vi Konsumenter framfördes att Jordbruksverkets rapport bidragit med viktig ökad kunskap. Köttguiden (www.kottguiden.se se nyhetsbrev) kan utgöra ett bra hjälpmedel  för att göra medvetna val. Men nu måste ställas krav på livsmedelskedjans aktörer att ta sitt ansvar. Myndigheterna måste bestämma sig för hur mycket som är lagom att konsumera. Djuruppfödarna måste effektivisera på ett klokt sätt och minska sin användning av sojamjöl som foder.  Klimatcertifiering kan vara ett bra sätt att säkra en bra uppfödning och vidta åtgärder för att minska utsläppet av växthusgaser.  Industri och handel måste märka tydligare – ursprung såväl som produktionsform exempelvis naturbeteskött och betesdrift. Handeln bör sluta med lockpriser på kött och informera konsumenterna. Storhushåll och restaurang kan minska andelen kött i portionerna. Vi Konsumenter har nu blivit inbjuden till fortsatta överläggningar med berörda myndigheter och organisationer kring kostens inverkan på klimatet. Sveriges Konsumenter tar upp frågan kring minskad köttkonsumtion på sitt representantskap den 18 februari. Vi Konsumenter kommer då att redgöra för sitt arbete med frågan.