Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter om förebyggande åtgärder avseende hygien m. m.

fredag 7 september 2012

Jordbruksverket har med syfte att motverka spridning av zoonoser och då framför allt multiresistenta MRSA föreslagit ändringar i gällande föreskrift K112. Föreningen Vi Konsumenter (VK) har beretts tillfälle att avge synpunkter på Jordbruksverkets förslag. VK har inga synpunkter på detaljer i regelverket, men vill framföra vissa allmänna synpunkter på förslaget till ändringar i föreskriften. Dessa förutsätter att Jordbruksverket i samverkan med andra myndigheter och intressenter inom näringen verkar för att uppfylla syftet med föreskriften d v s förhindra smittspridning.

Ladda ner bifogat remissyttrande