Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Om Vi Konsumenter på startsidan

Föreningen Vi Konsumenter bildades 2004 för att fånga upp engagerade konsumenter som ville göra sin röst hörd. Fokus är hållbar produktion och konsumtion av mat. Den ska vara säker och spårbar och produktionen ska ske inom ramen för planetens gränser dvs med hänsyn till klimat, biologisk mångfald, kemikalieanvändning, övergödning, vattenanvändning och med social och ekonomisk hållbarhet. Djurens rätt till hälsa och välfärd måste säkras. Inte minst för att minska behovet av antibiotika och risken för antibiotikaresistens.

Även som en liten organisation når vi framgångar genom att ta initiativ till debatt, ordna och medverka i möten och seminarier och samarbeta med likasinnade organisationer. Vi finns på plats på Livsmedels-verket, Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Näringsdepartementet.