Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Protokoll 2013

Vi Konsumenter

 

Protokoll fört vid årsmöte i Vi Konsumenter den 15 april 2013

 

Närvarande medlemmar:

Christina Möller, Gunnela Ståhle, Jan-Erik Nyberg, Ulf Nyberg, Eva Callmer, Berit Svärling, Nore Johansson, Jan Bertoft, Gun Löfquist, Bo Tengberg, Sofia Strandberg, Gunilla Blixt, Bill Larsson och Camilla Välimaa.

 

 1.                        Mötets öppnande

Årsmötet inleddes av styrelsens ordförande Gunnela Ståhle, som hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

2.                         Fastställande av röstlängd

Närvarolistan godkändes som röstlängd. Röstlängden fastställdes.

 

3.                         Frågan om årsmötet är rätt utlyst

                             Enligt VKs stadgar är årsmötet utlyst i rätt tid. Skriftlig kallelse skickades till alla medlemmar i mitten av januari och påminnelse har skickats fler tillfällen.

 

4.                         Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

 

5.                         Val av mötesfunktionärer

a) Till ordförande för mötet valdes Jan Bertoft, sekreterar Christina Möller.

b) Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Gun Löfqvist och Bo Tengberg

 

6.                         Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes. Ett särskilt tack riktades av VK:s ordförande till SK:s kansli.

 

7.                         Behandling av balans och resultaträkning

Balans- och resultaträkning genomgicks och godkändes. Beslöts att förlusten balanseras i ny räkning.

 

8.                         Behandling av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp och beslöts att läggas till handlingarna.

 

9.                         Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

 

10.                       Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare

I VK:s styrelse skall finnas 5 ordinarie ledamöter inkl. ordförande. Inga ersättare.

 

11.                       Val av ordförande

Valberedningens ordförande informerade årsmötet hur valberedningen arbetat. Valberedningen har haft flera möten och kontakt via mail och sänt ut uppmaning till medlemmarna att nominera kandidater via mail. Gunnela Ståhle har ett år kvar på sitt mandat.

 

 

12.                       Val av övriga ledamöter i styrelsen

Christina Möller omvaldes till ledamot på 2 år.

 

Eva Callmer och Ulf Nyberg avböjer omval.

 

Till nya ledamöter valdes Gunilla Blixt och Gunilla Thorslund på 2 år.

 

Jan-Erik Nyberg har 1 år kvar på sitt mandat.

 

13.                       Val av revisorer

Bill Larsson                                                                 Omval 1 år

Christina Axelsson                                                  Nyval 1 år

 

14.                       Val av valberedning och sammankallande

Till valberedning (1 år) valdes: Gun Löfqvist (sammankallande), Inger Persson och Christina Axelsson

 

15.                       Motioner

3 motioner hade inkommit.

Saltkonsumtionen  Föreningen bör enligt motionären engagera sig i den höga saltkonsumtionen och verka för en minskning. Styrelsen stöder motionärens uppfattning och föreslog att motionen överlämnas till Sveriges Konsumenter för gemsamma aktiviteter under 2014. Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag.
Kösamhället  Motionären kritiserar företagens hantering av kunder, som innebär att man får vänta oacceptabelt länge i telefonköer i stället för att bli uppringd.  Styrelsen föreslog årsmötet att motionen överlämnas till Råd & Rön och Sveriges Konsumenter för att skapa uppmärksamhet och agerande. Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag
Ökad användning av hampa som nyttoväxt. Motionärerna vill att föreningen verkar för att hampa får en ökad användning som råvara för textilier, isolering, olja m m. Styrelsen ansåg att det är tveksamt om motionens förslag har en direkt konsumentaspekt, som innebär att föreningen har anledning att agera i frågan.  Styrelsen föreslog därmed årsmötet att avslå motionen. Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag och motionen avslogs.

16.                       Val av ombud till Sveriges Konsumenters årsmöte med två representanter, en ordinarie och en ersättare

Årsmötet valde Gunnela Ståhle till ordinarie och Christina Möller som ersättare.

 

17.                       Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift 200 kr för år 2014.

 

18.                       Styrelsens förslag till verksamhetsplan, riktlinjer för kommande verksamhetsår

VK:s verksamhetsplan och riktlinjer godkändes av årsmötet.

Budgeten för 2013 fastställdes.

 

Sociala medier bör vara med i verksamhetsplanen 2013 enligt önskemål från årsmötet.

 

Uppdrag från årsmötet till styrelsen är att tänka på och söka samarbete med andra organisationer när det gäller anordnade av seminarier som exempelvis ABF.

 

Styrelsen uppmanade medlemmarna att värva nya medlemmar.

 

VK har 82 betalande medlemmar 2013.

 

19.                       Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet

Inga ärenden var hänskjutna från styrelsen till årsmötet.

 

20.                       Ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling

Inga ärenden var hänskjutna från årsmötet.

 

21.                       Avslutning

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. Gunnela Ståhle avtackade årsmötesordförande Jan Bertoft. Dessutom avtackades ledamöterna Eva Callmer och Ulf Nyberg med böcker och blommor för ett gediget arbete för Vi Konsumenter.

 

Vid protokollet:                                                                                    Justeras:

 

Christina Möller                                                                                    Gun Löfqvist

 

 

 

Bo Tengberg

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte i Vi Konsumenter den 28 mars 2012

Närvarande medlemmar:
Olle Höckert, Christina Möller, Gunnela Ståhle, Jan-Erik Nyberg, Ulf Nyberg, Erik Båve, Eva-Maria Bengtson, Christina Axelsson, Berit Svärling, Nore Johansson, Louise Ungerth, Linda Cederlund, Marcus Schaefer, Ingrid Burman.

 1. Mötets öppnande
  Årsmötet inleddes av styrelsens ordförande Gunnela Ståhle, som hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Fastställande av röstlängd
  Närvarolistan godkändes som röstlängd. Röstlängden fastställdes.
 3. Frågan om årsmötet är rätt utlyst
  Enligt VKs stadgar är årsmötet utlyst i rätt tid.
 4. Fastställande av dagordning
  Dagordningen fastställdes
 5. Val av mötesfunktionärer
  a) Till ordförande för mötet valdes Ingrid Burman, sekr. Christina Möller.
  b) Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Eva-Maria Bengtson och Olle Höckert.
 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
  Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes. Ett särskilt tack riktades av VK:s ordförande till SK:s kansli.
 7. Behandling av balans och resultaträkning
  Resultat och balansräkningen genomgicks och godkändes. Beslöts att förlusten balanseras i ny räkning.
 8. Behandling av revisorernas berättelse
  Revisorernas berättelse lästes upp och beslöts att läggas till handlingarna.
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare
  I VK:s styrelse skall finnas 5 ordinarie ledamöter. Inga ersättare.
 11. Val av ordförande
  Valberedningens ordförande informerade årsmötet hur valberedningen arbetat. Valberedningen har haft kontakt via mail och sänt ut uppmaning till medlemmarna att nominera kandidater via mail. Gunnela Ståhle valdes till ordförande på 2 år.
 12. Val av övriga ledamöter i styrelsen
  Jan Erik Nyberg valdes till ledamot på 2 år
 13. Val av revisorer
  Bill Larsson                            Omval 1 år
  Sten Lundqvist                       Nyval 1 år
 14. Val av valberedning och sammankallande
  Till valberedning (1 år) valdes: Christina Axelsson (sammankallande), Gun Löfqvist och Inger Persson
 15. Motioner
  Inga motioner hade inkommit.
 16. Val av ombud till Sveriges Konsumenters årsmöte med två representanter, en ordinarie och en ersättare
  Årsmötet överlåter till styrelsen att göra valet.
 17. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
  Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift 200 kr för år 2013.
 18. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, riktlinjer för kommande verksamhetsår
  VK:s verksamhetsplan och riktlinjer godkändes av årsmötet.Budgeten för 2012 godkändes.
  Hemsidan kommer att uppdateras.Styrelsen uppmanade medlemmarna att värva nya medlemmar.Medskick från VK:s medlemmar till styrelsen.
  Att delta i debatten om den offentliga måltiden.
  ”Lära barn äta rätt” är viktigt att satsa på kanske i form av ett utbildningsmaterial.
  Önskemål, rapport om standardisering på hemsidan.
 19. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
  Inga ärenden var hänskjutna från styrelsen till årsmötet.
 20. Ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling
  Louise Ungerth inbjöd till ”Den globala köttexplosionen – effekter för människors hälsa och miljön” på KSLA, måndag den 7 maj 2012, kl 13.00-17.00
 21. Avslutning
  Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. Gunnela Ståhle avtackade årsmötesordförande Inger Burman och revisor Olle Höckert. Sekreteraren Christina Möller tackade ordförande Gunnela Ståhle för framgångsrikt arbete med VK.

Vid protokollet:                                       Justeras:
Christina Möller                                      Eva-Maria Bengtson, Olle Höckert